Son başvuru günü 31 Ekim

AK Parti Tekirdağ İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mali Müşavirler Güler İncehasan ve Hasan İşcan yeni çıkan 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında bilgi verdi.

Son başvuru günü 31 Ekim
banner301
Çerkezköy Bakış - AK Parti Tekirdağ İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mali Müşavirler Güler İncehasan ve Hasan İşcan yeni çıkan 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında bilgi verdi.

KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR

Yapılandırmaya ilişkin başvuruların 31 Ekim tarihinde sona ereceğini kaydeden İncehasan ve İşcan, kanunun getirdiği imkanları şöyle sıraladı: “Vatandaşların kamuya olan borç yükü azalacak. Kamuya olan borçlar taksitler halinde, cezasız ve gecikme faizsiz ödenebilecek. Vergi ihtilafları sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri için yeniden yapılandırmadan yararlanılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemelerine muhatap olunmayacak. Unutulmuş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek. Yurtiçi ve yurtdışındaki bazı varlıklar milli ekonomiye kazandırılacak”

HANGİ KURUMLARIN ALACAKLARINI KAPSIYOR?

Bu kanunun Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareler ve Belediyeler başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, TOBB, TESK, TÜRMOB ve Türkiye Barolar Birliği’nin alacaklarını kapsadığını kaydeden il yönetim kurulu üyeleri “Kanun vergi dairelerince takip edilen vergi ve cezalar, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Trafik Cezaları, Askerlik-Seçim-Nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında kesilen para cezaları, Karayollarında usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, Yurt-Kur öğrenim ve katkı kredileri, Ecrimisil borçları, belediyelere olan vergi ve borçlar, Emlak Vergileri, Çevre Temizlik Vergisi, Su- Atık su borçları ve katı atık ücretleri, harcamalara katılım payları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar, Sigorta primleri, topluluk ve işsizlik primleri, sosyal güvenlik destek primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, genel sağlık sigorta primi, idari para cezaları, tarımsal amaçlı kooperatiflere verilen krediler ile bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan krediler, Organize Sanayi Bölgelerine ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine kullandırılan krediler, orman köylerinde oturan köylülerine ve bu köylülerce kurulmuş olan tarımsal kalkınma kooperatiflerine kullandırılan kredileri kapsıyor. 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş borç asıllarının tamamı, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin
ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, vergi ziyaı cezalarının tamamı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’si, gecikme faizi ve zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir” dedi.

SON BAŞVURU GÜNÜ 31 EKİM

banner287
Başvuruların en geç 31 Ekim tarihine kadar yapılması gerektiğini dile getiren il yönetim kurulu üyeleri “Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin veya 6-9-12-18 taksit seçenekler ile ödenebilecektir. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılacaktır. Taksitlendirme seçeneğini tercih eden mükellefler ilk 2 taksitinin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır” bilgisini verdi.

YÜZDE 80’E VARAN İNDİRİMLER

İhtilaflı alacakların dava aşamasına ve karar durumuna göre yüzde 80’e varan oranlarda indirimlerle yapılandırmaya başvurarak vergi ihtilaflarının sonlandırılabileceğini dile getiren İncehasan ve İşcan, “Dava açma süresi geçmemiş yada ihtilaf vergi mahkemesinde henüz karara bağlanmamış ise vergi aslının yüzde 50'si, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 25'i ödenecektir. Danıştay veya Bölge idare mahkemesinde henüz karara bağlanmamış ise en son karara bakılarak en son karar terkin ise; vergi aslının yüzde 20'si, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 10'u ödenecektir. En son karar tasdik yada tadilen tasdik ise; vergi aslının tasdik edilen kısmının tamamı-terkin edilen kısmının yüzde 20'si, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tasdik edilenin yüzde 50'si terkin edilenin yüzde 10'u ödenecektir. İhtilaflı alacaklar yeniden yapılandırma ilgili olarak; dava açmama, kanun yollarına başvurmama ve açılmış olan tüm davalardan vazgeçme şartı bulunmaktadır. Başvuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin veya 6-9-12-18 taksit seçenekler ile ödenebilecektir. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılacaktır. Taksitlendirme seçeneğini tercih eden mükellefler ilk 2 taksitinin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır” dedi.

PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

Defter ve belgeleri incelemede olanlarla ilgili de konuşan İncehasan ve İşcan, “30.06.2016 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 19.08.2016 tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile tarh, tahakkuk ve takdir işlemlerine, bu kanunun matrah ve vergi artırımlarına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilecektir. İnceleme ve takdir işlemleri tamamlandıktan sonra ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Vergi aslının yüzde 50'si, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 25'i ödenecektir. Ödemeler ihbarnamenin tebliği izleyen aydan başlamak üzere peşin veya 6 taksitte ödenebilecektir. Bu hükümden yararlanabilmesi için dava açılmaması şarttır. Mükelleflerin 2011-2012-2013-2014-2015 yıllarında beyan ettikleri Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergisi matrahlarını / vergilerini kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve belli oranlarda vergi ödemeleri halinde bu vergi türleri nedeniyle vergi incelemesi istenmeyecek ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında bu kanun yayım tarihinden önce başlanılmış vergi incelemelerine devam edilmeyecektir. Defter kayıt ve belgeleri yok edenler, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenledikleri tespit edilenler matrah ve vergi artırımından yararlanamayacaklardır. Matrah veya vergi artırımında bulunulması defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazı için 5 yıl saklama koşuluna devam edilecektir.
Başvuruların en geç 31 EKİM 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin veya 6-9-12-18 taksit seçenekler ile ödenebilecektir” dedi.

“BAŞVURULARINIZI SON GÜNE BIRAKMAYIN”

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi konusunda da bilgi veren İncehasan ve İşcan, “İşletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesinden faydalanmak isteyen mükelleflerin en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar beyanda bulunması gerekmektedir. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşları rayiç bedelleri üzerinden tabi oldukları KDV oranının yarısını ödeyerek kayıtlara intikal ettirebileceklerdir. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtiaları, düzenlenecek satış faturasında emtianın tabi olduğu KDV hesaplanarak beyan edilerek kayıtlarından çıkarılabileceklerdir. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacak tutarlarına yüzde 3 oranında vergi ödeyerek kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Yurt dışında bulunan; Para, Döviz, Altın, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının gerçek ve tüzel kişiler tarafından 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye'ye getirilmesi halinde bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecektir. Getirilen bu varlıklar defter tutan mükelleflerce işletmelerine dahil edilebilecektir. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan; Para, Döviz, Altın, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlar, Taşınmazlar 31.12.2016 tarihine kadar işletme kayıtlarına dahil edilebilecektir. Bu işlemler nedeniyle herhangi bir vergi alınmayacak, vergi incelemesi ve tarhiyatı, herhangi bir araştırma, inceleme soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilmeyecektir. Bu kanunla getirilen avantajlı imkanlardan yararlanabilmek için başvurularınızı ilgili kurumlara şahsen veya posta yoluyla, Gelir İdaresi ve SGK kurumların internet siteleri üzerinden de yapabilirsiniz. Başvuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için başvurularınızı son günlere lütfen bırakmayınız” dedi.

Çerkezköy Bakış

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner265

banner462

banner306

banner459