2024 YILI ORTAK SAĞLIK BİRİMİNDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALIMI
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI ANT BATI BÖLGE GELİBOLU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

MSB ANT Gelibolu İşletme Müdürlüğü 2024 Yılı Ortak Sağlık Biriminden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1303899
1-İdarenin
a) Adı : MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI ANT BATI BÖLGE GELİBOLU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Gazi Süleymanpaşa Mevkii Nato Dolum Tesisleri Sk. No:1 Bolayır-Gelibolu/ÇANAKKALE 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2865671626 - 2865671696
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : MSB ANT Gelibolu İşletme Müdürlüğü 2024 Yılı Ortak Sağlık Biriminden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kısmi Zamanlı; 1 Adet İş Güvenliği Uzmanı, 1 Adet İş Yeri Hekimi, 1 Adet Diğer Sağlık Personeli, Çalışan Personelin (Sağlık Taraması Tahlil-Tetkik) ve Tesislere ait test ve muayene bedelleri (12 ay süre ile)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ANT Gelibolu İşletme Müdürlüğü TF-36 Tank Çiftliği Saroz, SÇ-2 Pompa İstasyonu Tatarlı, TF-31 Tank Çiftliği ve Hava Meydan İkmal Şefliği Çorlu, TF-27 Tank Çiftliği Çatalca ünitelerimizde
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.12.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ANT Gelibolu İşletme Müdürlüğü (Gazi Süleymanpaşa Mevkii Nato Dolum Tesisleri Sk. No:1 Gelibolu/ÇANAKKALE)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiş olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi Aslını veya Noter Tasdikli suretlerini veya İdarece Aslı Görülmüştür ve onaylanmıştır suretlerini tekliflerinde sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum/kuruluş veya tüzel ve/veya özel kişilere verilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01934282