T.C. TEKİRDAĞ İLİ

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığından:                                                    
İdare Adresi: Ceditalipaşa mah. Perinthos caddesi N:51 Marmaraereğlisi-TEKİRDAĞ
İdare Telefon:08504400943
        Aşağıda vasıfları belirtilen, mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesine ait Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Dereağzı mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel, yüzölçümü, tahmini bedeli, geçici teminat miktarı belirtilen  arsa vasıflı taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden  açık arttırma usulü ile  satılacaktır.
        Taşınmazlar; ayrık nizam, 3 kat, taks:0,20-kaks:0,50, konut amaçlı imar planı içindedir.
        İhale; 27.02.2024 Salı günü, saat 14.00 de  ilanda 1. sırada belirtilen arsa vasıflı taşınmaz ada-parsel numarasından başlamak üzere, listedeki sıraya göre sıra ile Marmaraereğlisi Belediyesi hizmet binası 4.kat İmar ve Komisyon toplantı  salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
        İhale şartnamesi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak temin edilebilir ve görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.
          İhale komisyonu  tarafından alınan ihale kararı;  ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
         Onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren, 15 gün içinde alıcı ihale bedelinin tamamını ödemek zorundadır. Aksi takdirde, herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılacak  ve geçici teminat gelir kaydedilecektir. 
           Bu ihaleden doğacak,  tapu harçları, damga vergisi  alıcıya aittir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa istinaden, İhale üzerinde kalan istekli tarafından, ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında damga vergisi tutarı; tapu tescilinden önce Belediyemiz veznesine veya hesabına yatırılacaktır.
                                   SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR;

ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1521 1 304,44  m2 2.395.030,00 TL 71.851,00 TL 14.00
1521 2 384,99 m2 3.028.717,00 TL 90.862,00 TL Devamı
1521 3 390,77 m2 3.074.188,00 TL 92.226,00 TL Devamı
1521 4 381,11 m2 2.998.193,00 TL 89.946,00 TL Devamı
1521 5 305,96 m2 2.406.988,00 TL 72.210,00 TL Devamı
1521 6 361,05 m2 2.840.381,00 TL 85.212,00 TL Devamı
1521 7 361,05 m2 2.840.381,00 TL 85.212,00 TL Devamı
1521 8 361,05 m2 2.840.381,00 TL 85.212,00 TL Devamı
1521 9 361,05 m2 2.840.381,00 TL 85.212,00 TL Devamı
1521 12 361,02 m2 2.840.145,00 TL 85.205,00 TL Devamı
1521 13 361,02 m2 2.840.145,00 TL 85.205,00 TL Devamı
1521 14 361,02 m2 2.840.145,00 TL 85.205,00 TL Devamı
1521 15 361.02 m2 2.840.145,00 TL 85.205,00 TL Devamı

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER;

A)GERÇEK KİŞİLERDEN:
1-Yerleşim Yeri Belgesi
2-Nüfus cüzdan fotokopisi
3-Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Banka teminat mektubu verilmesi halinde, mektup; 2886 sayılı Yasanın 26. Maddesi gereğince süresiz olacaktır. )
4-Temsil durumunda, noter tasdikli vekaletname ve vekilin nüfus cüzdan fotokopisi
5-Ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi (Ortak girişim olması halinde, 1. ,6. ,7. ve 2.maddedeki belgeler ayrı ayrı verilecektir.)
6-2886 sayılı Kanuna göre yasaklı olmadığına dair taahhütname
7-Şartnamenin; katılımcı tarafından imzalanmış örneği

B)TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişiliğin; siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini vermeleri; şarttır.
2-Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Banka teminat mektubu verilmesi halinde, mektup; 2886 sayılı Yasanın 26. Maddesi gereğince süresiz olacaktır. )
3-2886 sayılı Kanuna göre yasaklı olmadığına dair taahhütname
4-Ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi (Ortak girişim olması halinde, 1., 3. Ve 5.maddedeki belgeler ayrı ayrı verilecektir.)
5-Şartnamenin; katılımcı tarafından imzalanmış örneği

C)VAKIFLARDAN;
1-İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti,
2-İhaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,
3-Vakıf  tüzüğünün noter tasdikli sureti
4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Banka teminat mektubu verilmesi halinde, mektup; 2886 sayılı Yasanın 26. Maddesi gereğince süresiz olacaktır. )
5-Şartnamenin; katılımcı tarafından imzalanmış örneği

D)DERNEKLERDEN;
1-İhaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin belirtildiği karar defterinin ilgili sahifesinin noter tasdikli sureti
2-İhaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,
3-Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Banka teminat mektubu verilmesi halinde, mektup; 2886 sayılı Yasanın 26. Maddesi gereğince süresiz olacaktır. )
5-Şartnamenin; katılımcı tarafından imzalanmış örneği
         Belediye Encümeni; 2886  sayılı Yasanın 29. Maddesi gereğince,  ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
         İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, katılım belgelerini ve geçici teminat veya teminat mektuplarını en geç 27.02.2024 günü, saat 13.50 ‘ ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01981119