banner265

banner571

Akay, PAKOP Çevre Düzeni Planı’na itiraz etti

Çerkezköy Belediye Başkanı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanı Vahap Akay, Tekirdağ sınırları içinde 254 hektar büyüklüğünde, birinci sınıf tarım arazisi üzerine yapılması planlanan (PAKOP) Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde askıya çıkan Çevre Düzeni Planı’na itiraz etti. Akay,  tüm Tekirdağlıları süresi içinde askıya çıkan planlara itiraz etme çağrısında bulundu.

GENEL 28.12.2021, 17:45 28.12.2021, 18:51 Bakış Haber Merkezi
Akay, PAKOP Çevre Düzeni Planı’na itiraz etti
banner301

Çerkezköy Bakış - Mevcut Organize Sanayi Bölgeler içinde doluluk oranının yüzde 40’ı bulmadığına dikkat çeken Belediye Başkanı Vahap Akay, “Planlı boş sanayi alanları varken, Trakya’nın verimli tarım arazilerine plastik sanayi bölgesi kurulmasını kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

ÇEVRE DÜZENİ PLANI ASKIYA ÇIKTI

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi sınırları içinde yapılması planlanan PAKOP Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Çevre Düzeni Planlarının askıya çıktığını belirten Belediye Başkanı Vahap Akay, “Bahse konu alanın 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda OSB olarak gösterilmesine yönelik düzenleme, 2 Aralık 2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasında ve resmi web sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarıldı. Plan değişikliğinin yapım gerekçesi olarak 1/100.000 Ölçekli Revizyon ÇDP-Plan Hükümlerinde yer alan mevcut dağınık ve düzensiz sanayi alanlarının ortak denetim ve yönetim mekanizmasına kavuşturulması ve çevreye olumsuz etkilerinin minimize edilmesi amacıyla OSB alanları oluşturulabilir maddesine yer verilmiş.

PLAN HÜKÜMLERİNDE NELER VAR?

Aynı planın Plan Hükümlerinde; 2.10.29: ‘Sanayi gelişimi üst ölçek plan kararlarına uygun olan mevcut planlı sanayi alanları ile sınırlandırılacak ve yeni sanayi yatırım taleplerinin planlı boş sanayi alanlarında yer seçimleri teşvik edilecektir.’
‘2.7: Yeni sanayi alanlarının açılması yerine öncelikle, daha önceden planlı boş olan sanayi alanlarının doldurularak tarım topraklarının kullanılmaması, yüzey ve yeraltı su kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunması’ ve ‘2.10.43: Alt ölçek planlarda münferit sanayi yapılaşmaları ve planları kesinlikle müsaade edilmeyip yatırımcılar Organize Sanayi Bölgelerine yönlendirilecek ve toplam sanayi parsellerinin yüzde 75’i doluncaya kadar yeni bir OSB ve sanayi alanı önerisi kabul edilmeyecektir’ hükümleri yer almaktadır” dedi.

PLANIN BÜTÜNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR

1/100.0000 ölçekli Çevre Düzeni Planının strateji olarak mevcut sanayi bölgelerinin kullanımını desteklediğini sözlerine ekleyen Başkan Akay, “Planda, dağınık ve düzensiz sanayi alanlarının; hali hazırda planlarda sanayi bölgesi olan yerlerde düzenlenmesi gerektiği; tarımsal alanların sanayiye dönüşümünün önünü de kapattığı anlaşılıyor. Planın yapımına dair söz konusu gerekçelerin planın bütünüyle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu planın stratejisine ve yapım gerekçesine aykırı sonuçlar doğurduğu görülmektedir” diye konuştu.

BURALAR TARIM ARAZİSİ VURGUSU

1/25.000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı kapsamında; plan değişikliği değerlendirildiğinde, söz konusu alanın ‘Tarımsal Niteliği I. Öncelikli Korunacak Alan’ fonksiyonunda yer aldığının görüleceğini kaydeden Belediye Başkan Vahap Akay, “Bu alanlar, tarımsal özelliklerinin tanımlanabilmesi için, toprak özellikleri ve kullanım şekilleri dikkate alınarak; mutlak tarım arazisi, sulu mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi ve dikili tarım arazisi olmak üzere dört grup altında sınıflandırılan arazilerden oluşmaktadır. Planın 2.43 maddesinde de ‘Sanayi gelişimi mevzuata ve üst ölçek plan kararlarına uygun olan mevcut planlı sanayi alanları ile sınırlandırılacak ve yeni sanayi yatırım taleplerinin planlı boş sanayi alanlarında yer seçimleri teşvik edilecektir’ hükmü yer alıyor.

BİR BAŞKA İTİRAZ SU KAYNAKLARI İÇİN

3.3.2.3 Sanayi Alanları başlıklı hükmünde ise ‘Yeni sanayi tesisleri ancak mevcut alt ölçekli imar planlarında sanayi alanı olarak belirlenen yerlerde kurulabilir ve bu tesisler içme suyu amaçlı kuyu ve membalara 50 metreden fazla yaklaşamaz. Mevcut olanlar, kullanım süresince kirliliği önleyici tedbirleri alacak ve alt ölçekli imar planlarında çevre sorunu yaratmayacak uygun alanlara taşınacaktır. Sanayi tesisleri, atıklarını İlgili Kanun ve Yönetmeliklere aykırı olarak su kaynaklarına kesinlikle deşarj edemez’ ifadeleri yer almaktadır” açıklamalarında bulundu.

1/25.000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Plan Raporunda 2000 yılı verilerine göre sektörel dağılım oranlarının, tarım sektörü için yüzde 38,8, hizmetler sektörü için yüzde 35 ve sanayi sektörü için yüzde 26,2 olarak belirlendiğini söyleyen Başkan Akay, “Planda ayrıca ‘1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda İl geneli için mevcut sanayi alanları dışında yeni sanayi alanlarına yönelik plan kararı geliştirilmemiştir. Planlı ancak mevcutta yapılaşmamış sanayi alanlarının dolması sonucu ortaya çıkacak sanayi sektörü çalışan sayısı ve buna bağlı olarak gelişecek hizmet sektörü çalışan sayısı ile diğer plan kararları sonucu oluşacak nüfus hesapları yapılmış ve 2023 yılı Plan hedef nüfusuna ulaşılmıştır’ denilmiştir. Geleceğe dair nüfus öngörüsü bu çerçevede yapılmış ve tüm hesaplamalar planlama ilke ve esasları bu yönde oluşturulmuştur” diye konuştu.

ONAYLI ALANLAR DIINDA YENİ SANAYİ ALANLARINA İZİN VERİLMESİN

Başkan Akay, “IV.4.2. Çalışma Alanları başlığı altında ise ‘Tekirdağ ilinde sanayi alanları, plansız ve kontrolsüz geliştiğinden dolayı çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük tehdit oluşturmaktadır. İl bütününe bakıldığında, sanayi alanlarının, Çerkezköy-Çorlu-Büyükkarıştıran hattında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu hat dışında İldeki OSB’ler haricinde büyük sanayi alanlarından söz edilemez. Bu sebeple, öncelikle mevcut sorunları çözmek amacı ile Planla, mevcutta dağınık olarak yer seçmiş olan sanayi alanlarının ıslah OSB’ler bünyesinde toplanması, sanayi tesislerinde yapısal dönüşüm için çevreye daha duyarlı ve teknoloji ağırlıklı sanayilerin teşviki sağlanacaktır. Onaylı planlar dışında yeni sanayi alanlarına izin verilmemesi ilkesel olarak kararlaştırılmıştır’ hükmü ile de bölgede sanayi alanlarının yer seçimlerinin halihazırda bölgenin başlıca problemlerinden biri olduğu ve bu problemin çözülebilmesini hedefleyen 1/100.000 ölçekli ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarıyla durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığı görülmektedir.

GELİŞİ GÜZEL BİR ALAN BELİRLENMİŞ!

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; onaylanan Tekirdağ PAKOP Plastik İhtisas OSB Planı incelendiğinde;                 1/100.000 Ölçekli Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 Ölçekli Tekirdağ İli Çevre Düzeni Planına ait hedef ve stratejilerden olan tarımsal öncelikler önemsenmemiştir. Yeni sanayi yatırımı için yer seçimi; planlarda belirtildiği üzere mevcut sanayi alanlarından seçilmemiş, bunun yerine gelişigüzel olarak bir alan belirlemesi yapıldığı görülmüştür. Planlı boş sanayi alanlarının doldurularak tarım topraklarının kullanılmaması ilkesi dikkate alınmamıştır. Raporda belirtilen yeni sanayi alanlarına izin verilmemesi ilkesi açıkça çiğnenmiştir. Kontrolsüz ve plansız gelişen sanayi alanlarının önüne geçmek ilkesine aykırı hareket edilmiştir. Bölgedeki sanayi alanlarının doluluk oranları henüz tamamlanmamışken yeni bir sanayi alanı önerisi getirilmiştir. Mevcut dağınık ve düzensiz sanayi alanlarının ortak denetim ve yönetim mekanizmasına kavuşturulması ve çevreye olumsuz etkilerinin minimize edilmesi amacıyla OSB alanları oluşturulabilir hükmü, plan bütününde değerlendirildiğinde, tarımsal fonksiyondaki alanları sanayi alanına dönüştürülmesini desteklemediği gibi tam tersi planda hali hazırda sanayi alanı fonksiyonunda bulunan yerlerin arasından yer seçimi yapılarak OSB kurulmasından bahsedildiği açıkça görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu Tekirdağ PAKOP Plastik İhtisas OSB Planının; planlamaya ait mevzuatlara, ilke ve esaslara uymadığından bahisle; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 3 Kasım 2021 tarihinde onaylanarak, 2 Aralık 2021 tarihinde askıya çıkarılan 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliklerine itiraz ediyoruz.”

Kaynak: Çerkezköy Bakış
Yorumlar (1)
can 3 hafta önce
TEŞEKKÜRLER VAHAP BAŞKAN BURASINI İŞÇİ ANBARINA CEVİRMELERİNE VE İSTANBULUN ARKA BAHCESİ OLMAYA İZİN VERME
Namaz Vakti 19 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11