banner265

banner571

Akay, PAKOP Çevre Düzeni Planı’na itiraz etti

Çerkezköy Belediye Başkanı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanı Vahap Akay, Tekirdağ sınırları içinde 254 hektar büyüklüğünde, birinci sınıf tarım arazisi üzerine yapılması planlanan (PAKOP) Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde askıya çıkan Çevre Düzeni Planı’na itiraz etti. Akay,  tüm Tekirdağlıları süresi içinde askıya çıkan planlara itiraz etme çağrısında bulundu.

GENEL 28.12.2021, 17:45 28.12.2021, 18:51 Bakış Haber Merkezi
Akay, PAKOP Çevre Düzeni Planı’na itiraz etti
banner301

Çerkezköy Bakış - Mevcut Organize Sanayi Bölgeler içinde doluluk oranının yüzde 40’ı bulmadığına dikkat çeken Belediye Başkanı Vahap Akay, “Planlı boş sanayi alanları varken, Trakya’nın verimli tarım arazilerine plastik sanayi bölgesi kurulmasını kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

ÇEVRE DÜZENİ PLANI ASKIYA ÇIKTI

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi sınırları içinde yapılması planlanan PAKOP Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Çevre Düzeni Planlarının askıya çıktığını belirten Belediye Başkanı Vahap Akay, “Bahse konu alanın 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda OSB olarak gösterilmesine yönelik düzenleme, 2 Aralık 2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasında ve resmi web sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarıldı. Plan değişikliğinin yapım gerekçesi olarak 1/100.000 Ölçekli Revizyon ÇDP-Plan Hükümlerinde yer alan mevcut dağınık ve düzensiz sanayi alanlarının ortak denetim ve yönetim mekanizmasına kavuşturulması ve çevreye olumsuz etkilerinin minimize edilmesi amacıyla OSB alanları oluşturulabilir maddesine yer verilmiş.

PLAN HÜKÜMLERİNDE NELER VAR?

Aynı planın Plan Hükümlerinde; 2.10.29: ‘Sanayi gelişimi üst ölçek plan kararlarına uygun olan mevcut planlı sanayi alanları ile sınırlandırılacak ve yeni sanayi yatırım taleplerinin planlı boş sanayi alanlarında yer seçimleri teşvik edilecektir.’
‘2.7: Yeni sanayi alanlarının açılması yerine öncelikle, daha önceden planlı boş olan sanayi alanlarının doldurularak tarım topraklarının kullanılmaması, yüzey ve yeraltı su kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunması’ ve ‘2.10.43: Alt ölçek planlarda münferit sanayi yapılaşmaları ve planları kesinlikle müsaade edilmeyip yatırımcılar Organize Sanayi Bölgelerine yönlendirilecek ve toplam sanayi parsellerinin yüzde 75’i doluncaya kadar yeni bir OSB ve sanayi alanı önerisi kabul edilmeyecektir’ hükümleri yer almaktadır” dedi.

PLANIN BÜTÜNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR

1/100.0000 ölçekli Çevre Düzeni Planının strateji olarak mevcut sanayi bölgelerinin kullanımını desteklediğini sözlerine ekleyen Başkan Akay, “Planda, dağınık ve düzensiz sanayi alanlarının; hali hazırda planlarda sanayi bölgesi olan yerlerde düzenlenmesi gerektiği; tarımsal alanların sanayiye dönüşümünün önünü de kapattığı anlaşılıyor. Planın yapımına dair söz konusu gerekçelerin planın bütünüyle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu planın stratejisine ve yapım gerekçesine aykırı sonuçlar doğurduğu görülmektedir” diye konuştu.

BURALAR TARIM ARAZİSİ VURGUSU

1/25.000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı kapsamında; plan değişikliği değerlendirildiğinde, söz konusu alanın ‘Tarımsal Niteliği I. Öncelikli Korunacak Alan’ fonksiyonunda yer aldığının görüleceğini kaydeden Belediye Başkan Vahap Akay, “Bu alanlar, tarımsal özelliklerinin tanımlanabilmesi için, toprak özellikleri ve kullanım şekilleri dikkate alınarak; mutlak tarım arazisi, sulu mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi ve dikili tarım arazisi olmak üzere dört grup altında sınıflandırılan arazilerden oluşmaktadır. Planın 2.43 maddesinde de ‘Sanayi gelişimi mevzuata ve üst ölçek plan kararlarına uygun olan mevcut planlı sanayi alanları ile sınırlandırılacak ve yeni sanayi yatırım taleplerinin planlı boş sanayi alanlarında yer seçimleri teşvik edilecektir’ hükmü yer alıyor.

BİR BAŞKA İTİRAZ SU KAYNAKLARI İÇİN

3.3.2.3 Sanayi Alanları başlıklı hükmünde ise ‘Yeni sanayi tesisleri ancak mevcut alt ölçekli imar planlarında sanayi alanı olarak belirlenen yerlerde kurulabilir ve bu tesisler içme suyu amaçlı kuyu ve membalara 50 metreden fazla yaklaşamaz. Mevcut olanlar, kullanım süresince kirliliği önleyici tedbirleri alacak ve alt ölçekli imar planlarında çevre sorunu yaratmayacak uygun alanlara taşınacaktır. Sanayi tesisleri, atıklarını İlgili Kanun ve Yönetmeliklere aykırı olarak su kaynaklarına kesinlikle deşarj edemez’ ifadeleri yer almaktadır” açıklamalarında bulundu.

1/25.000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Plan Raporunda 2000 yılı verilerine göre sektörel dağılım oranlarının, tarım sektörü için yüzde 38,8, hizmetler sektörü için yüzde 35 ve sanayi sektörü için yüzde 26,2 olarak belirlendiğini söyleyen Başkan Akay, “Planda ayrıca ‘1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda İl geneli için mevcut sanayi alanları dışında yeni sanayi alanlarına yönelik plan kararı geliştirilmemiştir. Planlı ancak mevcutta yapılaşmamış sanayi alanlarının dolması sonucu ortaya çıkacak sanayi sektörü çalışan sayısı ve buna bağlı olarak gelişecek hizmet sektörü çalışan sayısı ile diğer plan kararları sonucu oluşacak nüfus hesapları yapılmış ve 2023 yılı Plan hedef nüfusuna ulaşılmıştır’ denilmiştir. Geleceğe dair nüfus öngörüsü bu çerçevede yapılmış ve tüm hesaplamalar planlama ilke ve esasları bu yönde oluşturulmuştur” diye konuştu.

ONAYLI ALANLAR DIINDA YENİ SANAYİ ALANLARINA İZİN VERİLMESİN

Başkan Akay, “IV.4.2. Çalışma Alanları başlığı altında ise ‘Tekirdağ ilinde sanayi alanları, plansız ve kontrolsüz geliştiğinden dolayı çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük tehdit oluşturmaktadır. İl bütününe bakıldığında, sanayi alanlarının, Çerkezköy-Çorlu-Büyükkarıştıran hattında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu hat dışında İldeki OSB’ler haricinde büyük sanayi alanlarından söz edilemez. Bu sebeple, öncelikle mevcut sorunları çözmek amacı ile Planla, mevcutta dağınık olarak yer seçmiş olan sanayi alanlarının ıslah OSB’ler bünyesinde toplanması, sanayi tesislerinde yapısal dönüşüm için çevreye daha duyarlı ve teknoloji ağırlıklı sanayilerin teşviki sağlanacaktır. Onaylı planlar dışında yeni sanayi alanlarına izin verilmemesi ilkesel olarak kararlaştırılmıştır’ hükmü ile de bölgede sanayi alanlarının yer seçimlerinin halihazırda bölgenin başlıca problemlerinden biri olduğu ve bu problemin çözülebilmesini hedefleyen 1/100.000 ölçekli ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarıyla durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığı görülmektedir.

GELİŞİ GÜZEL BİR ALAN BELİRLENMİŞ!

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; onaylanan Tekirdağ PAKOP Plastik İhtisas OSB Planı incelendiğinde;                 1/100.000 Ölçekli Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 Ölçekli Tekirdağ İli Çevre Düzeni Planına ait hedef ve stratejilerden olan tarımsal öncelikler önemsenmemiştir. Yeni sanayi yatırımı için yer seçimi; planlarda belirtildiği üzere mevcut sanayi alanlarından seçilmemiş, bunun yerine gelişigüzel olarak bir alan belirlemesi yapıldığı görülmüştür. Planlı boş sanayi alanlarının doldurularak tarım topraklarının kullanılmaması ilkesi dikkate alınmamıştır. Raporda belirtilen yeni sanayi alanlarına izin verilmemesi ilkesi açıkça çiğnenmiştir. Kontrolsüz ve plansız gelişen sanayi alanlarının önüne geçmek ilkesine aykırı hareket edilmiştir. Bölgedeki sanayi alanlarının doluluk oranları henüz tamamlanmamışken yeni bir sanayi alanı önerisi getirilmiştir. Mevcut dağınık ve düzensiz sanayi alanlarının ortak denetim ve yönetim mekanizmasına kavuşturulması ve çevreye olumsuz etkilerinin minimize edilmesi amacıyla OSB alanları oluşturulabilir hükmü, plan bütününde değerlendirildiğinde, tarımsal fonksiyondaki alanları sanayi alanına dönüştürülmesini desteklemediği gibi tam tersi planda hali hazırda sanayi alanı fonksiyonunda bulunan yerlerin arasından yer seçimi yapılarak OSB kurulmasından bahsedildiği açıkça görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu Tekirdağ PAKOP Plastik İhtisas OSB Planının; planlamaya ait mevzuatlara, ilke ve esaslara uymadığından bahisle; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 3 Kasım 2021 tarihinde onaylanarak, 2 Aralık 2021 tarihinde askıya çıkarılan 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliklerine itiraz ediyoruz.”

Kaynak: Çerkezköy Bakış
Yorumlar (3)
can 6 ay önce
TEŞEKKÜRLER VAHAP BAŞKAN BURASINI İŞÇİ ANBARINA CEVİRMELERİNE VE İSTANBULUN ARKA BAHCESİ OLMAYA İZİN VERME
Selim 5 ay önce
Pakopun kurulması için rüşvet istiyorlar temel amaç bu
Pakopta vermediği için itirazlar var yoksa hiç bisey değil
Uğur 4 ay önce
PAKOP'A İTİRAZIMIZ VAR ! PLASTİK İÇİN TOPRAKLARIMIZI VERMEYECEĞİZ ! ŞEHİTLERİMİZİN KANLA KAZANDIĞI TOPRAKLARI SİZİN O BENCİL RANT HIRSINIZ YÜZÜNDEN FEDA ETMEYECEĞİZ ! BU TOPRAKLAR BİZİM. GELİN BERABER OLALIM VE BU KAPİTALİST VAHŞETE BİR DUR DİYELİM.
Namaz Vakti 27 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31