T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
3’ ÜNCÜ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI
İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
ÇERKEZKÖY /TEKİRDAĞ

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (LNG) SATIN ALINACAKTIR

41.İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI VİZE/KIRKLARELİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                                                  :2023/1261235
1-İdarenin
a) Adı                                                                               :41.İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI VİZE/KIRKLARELİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi                                                                          :Namık Kemal Kışla 01 39400 VİZE/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası                                         :02883182818 - 2883180047
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/      
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                                                               :Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı                                                :350.000 sm³ Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                                  :41'inci Komd.Tug.K.Yrd.lığı Tşn.(Tük.) 131 Mal Saymanlığının vereceği tebligatlara uygun olarak SARAY/TEKİRDAĞ ve VİZE/KIRKLARELİ garnizonları
ç) Süresi/teslim tarihi                                                     :Sözleşmenin belirtilen tarihten sonra imzalanması durumunda sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren idare tarafından, yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese, 41’inci Komd.Tug.K.Yrd.lığı Tşn.(Tük.) 131 Mal Saymanlığınca yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek / işe başlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi                                                       :Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                         :21.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri                               :3'üncü Zh.Tug.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhaleye katılacak isteklilerin EPDK’dan alınmış “LNG Lisansına satış ve/veya iletim”, LNG’nin tesise nakli için iletim lisansına veya bu lisansa sahip firmalarla yapılan iletim sözleşmesine sahip olması zorunludur. İstekliler, sahip oldukları belgelerin aslını ya da noter onaylı suretini ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01935066