İHALE İLANI
TEKİRDAĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü’ne, kullanım hakkı İl Müdürlüğümüze ait olan aşağıda yazılı Spor Tesislerine alınacak reklam panoları toplu olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C maddesi uyarınca  AçıkTeklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.
1) İdarenin Adı, Adresi, Telefon-Faks Numarası ve Elektronik Posta Adresi
Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Namık Kemal Mahallesi, Prof.Dr.Cemil Cangir Caddesi No:8/7 Süleymanpaşa – Tekirdağ
Tel : (282) 261 22 60   Faks: (282) 261 53 98
Elektronik Posta Adresi : [email protected]
2) İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:
Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü’ne, kullanım hakkı İl Müdürlüğümüze ait olan aşağıda yazılı Spor Tesislerine alınacak reklam panoları her tesis için ayrı ayrı teklif alınarak ve toplu olarak ihale ile kiralanacaktır.
 

Spor Tesisinin Adı Yeri İhale Tarihi İhale Saati Evrak Teslim Saati Muhammen Bedel Geçici Teminat
İsmet İnönü Spor Salonu Tekirdağ / Merkez 29.08.2023 09:00 09:00 24.933,33.-TL 748,00.-TL
Namık Kemal Stadı Tekirdağ / Merkez 29.08.2023 10:00 10:00 41.000,00.-TL 1.230,00.-TL
Çorlu Spor Salonu Tekirdağ /Merkez 29.08.2023 11:00 11:00 24.933,33,.TL 748,00.-TL

3) Kiralama Süresi:
Stadlarda; Lig müsabakaları süresince sezon başından sezon sonuna kadar,
Spor Salonlarında; 29.09.2023 tarihinden başlayıp ertesi yılın aynı tarihine kadar.
4) Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı veya Görüleceği: Şartname ve sözleşme tasarısı, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Müdürlüğü servisinden 100,00.- TL karşılığında alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak İl Müdürlüğümüz İşletmeler Müdürlüğü servisinde görülebilir.
5) İhalenin Yapılacağı Yer: İhale, Namık Kemal Mahallesi, Prof.Dr.Cemil Cangir Caddesi No:8/7 Süleymanpaşa – Tekirdağ adresindeki Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası, toplantı  odasında yapılacaktır.
6) İhalenin hangi usulle yapılacağı: İhale, 2886 sayılı kanunun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
7) Tahmin Edilen Bedel: Tahmin edilen (muhammen) bedel net olup bu bedele  %20 KDV,  %5 Genel Müdürlük Payı ve  Damga Vergisi-Karar Pulu-Sözleşme Damga Vergisi ilave edilir.
Sözleşme düzenlenmesine ilişkin bütün vergileri ile diğer tüm  giderler istekliye aittir.
8) İsteklilerden Aranılan Belgelerin Neler Olduğu
Gerçek Kişiler İçin
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b) Adli sicil kaydı
c) Noter onaylı İmza sirküleri
d) İkametgah belgesi
e) Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belgesi
f) Şartname alındı belgesi
g) Vergi ve SGK/BAĞKUR borcu olmadığına dair belge

Tüzel Kişiler İçin (Şirket, Dernek, Kulüp v.b.)
a) İhaleye katılmaya yetkili kişinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b) İhaleye katılmaya yetkili kişinin adli sicil kaydı
c) İhaleye katılmaya yetkili kişinin Noter onaylı imza sirküleri
d) İhaleye katılmaya yetkili kişinin ikametgah belgesi
e) Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belgesi
f) Şartname alındı belgesi
g) Vergi ve SGK/BAĞKUR borcu olmadığına dair belge
h) Yetki belgesi veya vekaletname
i) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi
j) Ticaret Sicil Gazetesi (Sadece şirketlerden istenecektir.)
k) Ticaret Sicil/Oda Kayıt Belgesi (Sadece şirketlerden istenecektir.)
l) Faaliyet Belgesi (Sadece kulüp ve derneklerden istenecektir.)
İstenen tüm belgeler, ihale ilan tarihi itibari ile son 3 (üç) ayda alınmış, asıl veya noter onaylı olmalıdır.
9) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereği, komisyonumuz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonumuzun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01878724