11 KALEM KVC, ANJİYOGRAFİ VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR.İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

11 KALEM KVC, ANJİYOGRAFİ VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/181816
1-İdarenin
a) Adı : T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR.İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : İstiklal Mah. Yemen Sok. No:13 Çevreyolu Üzeri SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2822040900-10449 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 11 KALEM KVC, ANJİYOGRAFİ VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 11 KALEM KVC, ANJİYOGRAFİ VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TEKİRDAĞ Dr. İ. FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ ECZANE TIBBİ SARF DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi : 1-Hastanemiz Tıbbi Sarf Depo sorumlusunun yazılı talepleri doğrultusunda firmalardan sözleşme süresince ihtiyaca binaen peyder pey olacak şekilde sipariş talep edilecektir. Yüklenici sağlık tesislerine sipariş yöntemini ve bildirim numarası veya mail adresini yazılı bildirecektir. 2-Ürünlerinin teslimatları, ilgili depo sorumluları aksini talep etmediği sürece mesai başlama saatinden 1 saat sonra ve mesai bitiminden 2 saat öncesine kadar teslim alınır. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında teslimat kabul edilmeyecektir. 3-Teslimat sırasında ürünlerin zarar görmemesi için istif miktarına uygun olarak palet ile teslimat kabul edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TEKİRDAĞ DR.İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ İDARİ KAT BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
UBB/ÜTS kaydı zorunluluğu bulunan ürünlere teklif verecek firmalar İl Sağlık Müdürlükleri tarafından verilen ''Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi'' ni vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünler İçin;
1- İstekli firmaların (TİTUBB/UBB)/ÜTS) sistemine ait kayıt belgeleri,
2- Teklif edilen ürünlerin (TİTUBB/UBB)/ÜTS) sistemine ait kayıt belgeleri.
3-1-UBB/ÜTS kaydı zorunluluğu bulunan ürünlere teklif verecek firmalar İl Sağlık Müdürlükleri tarafından verilen ''Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi'' 
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünler İçin;
1- İstekli firmaların (TİTUBB/UBB)/ÜTS) sistemine ait kayıt belgeleri,
2- Teklif edilen ürünlerin (TİTUBB/UBB)/ÜTS) sistemine ait kayıt belgeleri.
3-1-UBB/ÜTS kaydı zorunluluğu bulunan ürünlere teklif verecek firmalar İl Sağlık Müdürlükleri tarafından verilen ''Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi''
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Her bir kalem için bu idari şartnamenin 7.7.1. maddesinde belirtilen şekilde 2 (iki) adet numune verecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01985143