2024 YILI MUHTELİF İKRAMLIK MALZEME

ÇORLU BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI MUHTELİF İKRAMLIK MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/748883
1-İdarenin
a) Adı : ÇORLU BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : HATIP MAH. ALI OSMAN ÇELEBI BULVARI 74 ÇORLU/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2826847680 - 2826511191
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI MUHTELİF İKRAMLIK MALZEME
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kısım Toplam 23 (Yirmi Üç) Kalem Muhtelif Çay-Şeker, Kahve, İçme Suyu-Meşrubat ve Ev Dışı Tüketim Malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Fen İşleri Müdürlüğü teslimat noktası : Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi No:18'de bulunan Fen İşleri Asfalt Şantiyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü teslimat noktası : Zafer Mahallesi Midilli 2.Sokak No:2'de bulunan Temizlik İşleri Şantiyesi, Zabıta Müdürlüğü teslimat noktası : Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi No:40'ta bulunan Zabıta Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü teslimat noktası : Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Salih Omurtak Caddesi No:139'da bulunan Belediye Hizmet Binası 3.Kat Park ve Bahçeler Müdürlüğü teslimat noktası : Havuzlar Mahallesi Yakut Sokak No:7'de bulunan Park Bahçeler Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü siparişleri teslimat noktası : Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı Kapı No: 74?de bulunan hizmet binası.
ç) Süresi/teslim tarihi : İstekli firma teknik şartnameye aykırı olmamak üzere kendi kısımında bulunan malzeme ihtiyacını idarece verilen sipariş miktarlarına göre teslimat noktalarına ulaştıracaktır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1(Bir) takvim günü içinde işe başlanarak dış birimlerin siparişi tek seferde teslim edilecektir. Stoklanması zor olan malzemeleri idare 6(Altı) aylık süre ile orantılı peyder pey talep edebilir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1(Bir) takvim günü içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.06.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ÇORLU BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02043025