6 KISIMDAN OLUŞAN 86 KALEM HER TÜRLÜ GIDA MADDESİ ALIMI
KARATEPE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

6 KISIMDAN OLUŞAN 86 KALEM HER TÜRLÜ GIDA MADDESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/548151
1-İdarenin
a) Adı : CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ- AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : HATİP MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDESİ 173 59860 ÇORLU/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 02826512140 - 2826512148
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 6 KISIMDAN OLUŞAN 86 KALEM HER TÜRLÜ GIDA MADDESİ MAL ALIMI
b)Niteliği, türü ve miktarı : TOPLAM 6 KISIM, 86 KALEMDEN OLUŞAN, KISMİ TEKLİFE AÇIK İHALENİN KISIMLARI; 1-DANA ETİ (KARKAS) ALIMI 2-YOĞURT, YUMURTA VE PEYNİR ALIMI 3-TAVUK ETİ ALIMI 4-DONDURULMUŞ GIDA ALIMI 5-TAZE SEBZE VE MEYVE ALIMI 6-MUHTELİF GIDA ALIMI OLUŞMAKTADIR. MİKTARLARI VE KALEMLERİ İDARİ ŞARTNAME EKİNDE YER ALMAKTADIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : KARATEPE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MUTFAK DEPOLARI
ç)Süresi/teslim tarihi : Teslimatlar idarenin talebine istinaden sözleşme süresi içerisinde peyderpey yapılacaktır. İdare dilediği zaman yüklenici firmaya sipariş verebileceği gibi teslim tarihini de yine kendisi belirleyecektir. Yüklenici idarenin belirtmiş olduğu tarih veya tarihlerle teslim programına uymakla yükümlüdür. Ayrıca yüklenici firma talep edilen malları kendi imkanları ile kuruma getirecek ve yine kendi imkan ve personelleri ile idarece gösterilen yerlere taşıyıp istif yapacaktır. Malların idare depolarına istifi kesinlikle yüklenicinin kendi personelleri ile yapılacak olup, istif ve taşıma işlemleri için kesinlikle idareden personel/eleman talep edilmeyecektir. Yüklenicinin malları taşıma ve istifi noktasında idare tarafından gerektiği takdirde taşıma ekipmanları temin edilebilecektir.
d)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdarenin talimatı ile başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KARATEPE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1. KISIM İÇİN KIRMIZI ET SATIŞINI GÖSTERİR BELGE
2. 4. VE 6. KISIMLAR İÇİN HER TÜRLÜ GIDA MADDELERİNİN SATIŞINI GÖSTERİR BELGE
3. KISIM İÇİN TAVUK ETİ VE TAVUK ÜRÜNLERİNİN SATIŞINI GÖSTERİR BELGE
5. KISIM İÇİN TAZE MEYVE VE SEBZE SATIŞINI GÖSTERİR BELGE 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02024381