A GRUBU ATIK TRANSFORMATÖR YAĞI SATILACAKTIR
TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü Edirne

Atık Güç Transformatörü İzolasyon Yağ (Grup A) Satışı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ürün ve Hizmet Satışı İle Araç Gereç Kira Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin 1’ nci fıkrası a bendi uyarınca Açık Satış Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Dosya numarası : 2024/2
1- İdarenin ;
a) Adresi : 1.Murat Mah. Atatürk Bulvarı Dış kapı No: 68/1/ 22000 - Merkez / EDİRNE
b) Telefon ve Faks Numarası : 0284 225 69 50
0284 225 69 68
2- İhale Konusu Satış İşinin ;
a) Malzemenin Niteliği, Türü ve Miktarı :
A Grubu Atık Transformatör Yağı 35.000.000 Kilogram 13 03 10
b) Teslim Edileceği Yer : TEİAŞ 20.Bölge Müdürlüğü/Babaeski İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ambarı İstanbul Yolu Üzeri Bölge Trafik Karşısı Babaeski/KIRKLARELİ.
c) İşe Başlama Tarihi : Yüklenici tarafından sözleşme bedelinin tamamının KDV dahil ödendiği tarihten itibaren sözleşme gereği satışı yapılan malzeme ve/veya taşıtın tesellümüne başlanacaktır.
ç) İşin Süresi : Tesellüme başlama tarihinden itibaren malın tesellümünün tamamlanarak sahadan kaldırılması arasında geçecek zaman, on beş iş gününü geçemez.
3- İhalenin ;
a) Yapılacağı Yer : TEİAŞ 20.Bölge Müdürlüğü 1.Murat Mah. Atatürk Bulvarı Dış kapı No: 68/1/ 22000 Merkez / EDİRNE
b) Tarihi ve Saati : 29/02/2024 - 14:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2) Tüzel kişi olması halinde;
a) ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Atık Yağların Rafinasyonu konusunda ‘Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)’ ya da ‘Çevre Lisansı’ almış olmak veya ‘Atık Yağ Geri Kazanım’ konulu Geçici Faaliyet Belgesi ya da Çevre Lisansına sahip olup 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı (Değişik: RG-12/1/2023-32071) Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinin "Mevcut tesisler" başlıklı geçici 1'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan "Mevcut tesisler, dördüncü ve beşinci fıkralardaki deneme üretimine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerine devam ederler. Bu süre zarfında; kendisine ait aracı olan mevcut tesisler A grubu atık yağları toplarlar, B grubu atık yağlar ise mevcut tesislere yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından teslim edilir." hükmünü yerine getirmek zorundadır.
4.3.2. Atık yağların toplanması konusunda 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı (Değişik: RG-12/1/2023-32071) Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, 21/04/2021 tarih ve 842736 sayılı Bakan OLUR ’u ile yürürlüğe giren ‘‘Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’’ ve 20/03/2023 tarih ve 6005151 sayılı Bakan OLUR’u ile yürürlüğe giren ‘‘Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar’’ gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘‘Atık Yağ Toplama Yetkisi’’ almış olmalı ya da anlaşmalı olduğu firmanın iş bu yükümlülükleri yerine getirmesini sağlamak zorundadır.
4.3.3. Atık yağların toplanması/ taşınması, rafinasyonu, geri kazanımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetki ve lisans almış firmaların konu ile ilgili yetki ve lisanslarının [‘Atık Yağ Geri Kazanım’ konulu Geçici Faaliyet Belgesi ya da Çevre Lisansına sahip olan tesisler deneme üretimine ilişkin sürece ait evraklarını (21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı (Değişik: RG-12/1/2023-32071) Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinin "Mevcut tesisler" başlıklı geçici 1'inci maddesinin 1’inci, 2’inci ve ilgili diğer fıkraları gereği deneme üretimine ilişkin plan ve başvuru belgelerini)] aslını veya noter tasdikli suretlerini teklifleri ile beraber Bölge Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Lisansların geçerlilik süreleri teklif değerlendirmesinde dikkate alınacak olup malzemenin teslim alınacağı tarihte lisansın geçerli olması gerekmektedir. Bu bağlamda idari şartnamede yer alan teklif değerlendirme, sözleşme imzalama ve satışın gerçekleşmesi için öngörülen süreler dikkate alınarak teklifte bulunulmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan ya da Tehlikeli Atık Kodunu taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası TR18 0001 0000 9737 7120 4461 92  IBAN nolu hesabına yatırarak satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi 1.Murat Mah. Atatürk Bulvarı Dış kapı No: 68/1/ 22000 - Merkez / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 28.05.2024 tarihinden
önce olmayacak şekilde verilmelidir.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim
günüdür.

#ilangovtr Basın No ILN01988540