ANONS SİSTEMİ ALIMI
DHMİ TEKİRDAĞ ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

ANONS SİSTEMİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2024/545869
1-İdarenin :  a) Adı: DHMİ TEKİRDAĞ ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi  :DHMI Tekirdağ Çorlu Havalimanı Müdürlüğü 59860 ÇORLU/TEKİRDAĞ
c)Telefon ve faks numarası  :2826824036 - 2826824029
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın    : a) Adı :ANONS SİSTEMİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :1, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi :İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 gündür. İşe başlama tarihi sözleşme imzalanmasına müteakip ilk iş günüdür.
d) İşe başlama tarihi :06.06.2024
3-İhalenin  : a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :13.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Teknik Blok Binası Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Yetkili Satıcı Belgesi 3.2.2. Teklif verecek firmalar, teklif edeceği sistemi satmaya, kurulumunu yapmaya, test ve devreye almaya, satış sonrası bakımını yapmaya yetkili olduğunu, sistemin üreticisinin Türkiye ofisinden veya Türkiye Yetkili Distribütörü ya da Yetkili Sistem Entegratörü tarafından bu proje için verilmiş yetki belgesi yazısıyla belgeleyecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belge Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belge Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
ISO9007 Kalite Güvence Sertifikası Teklif verilecek ürünlerin üretici firması ISO9001 kalite güvence sertifikasına sahip olacak ve teklif verecek firma bunun belgesini sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
EN54 Sistemde kullanılacak tüm ana bileşenler EN54 sertifikalı olacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Sistemin istenen özelliklerini belirten rapor Teklif veren firma sistem fonksiyonları başlığı altındaki sistemden istenen özellikleri sağlayıp sağlayamadığını veya kısmi sağlıyorsa ne kadarını sağladığını bir rapor şeklinde teklifle birlikte sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02023522