BETON PARKE TAŞI,YAĞMUR OLUĞU VE BETON BORDÜR MAL ALIMI(NAKLİYE DAHİL)

MURATLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BETON PARKE TAŞI,YAĞMUR OLUĞU VE BETON BORDÜR MAL ALIMI(NAKLİYE DAHİL) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/535978
1-İdarenin
a) Adı : MURATLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : MURADİYE MAH. 100.YIL CAD. 2 59700 MURATLI/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2823612436 - 2823612314
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BETON PARKE TAŞI,YAĞMUR OLUĞU VE BETON BORDÜR MAL ALIMI(NAKLİYE DAHİL)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 CM NORMAL ÇİMENTOLU PRİZMA PARKE TAŞI(GRİ)(NAKLİYE DAHİL):2.000 M2 8 CM NORMAL ÇİMENTOLU BETON PARKE KİLİT TAŞI(GRİ)(NAKLİYE DAHİL):10.000 M2 30x20x10 NORMAL ÇİMENTOLU YAĞMUR OLUĞU(NAKLİYE DAHİL):3.000 METRE 75x30x15 NORMAL ÇİMENTOLU BETON BELEDİYE BORDÜR(NAKLİYE DAHİL):500 METRE 50x20x10 NORMAL ÇİMENTOLU BETON BAHÇE BORDÜR(NAKLİYE DAHİL):500 METRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Muratlı Belediye Başkanlığı Şantiye Alanına veya yetkililerinin göstereceği kullanım noktalarıdır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip iş programı onaylandıktan sonra 5 (beş)takvim günü içerisinde idarenin de uygun gördüğü şekilde malzeme teslimine başlayacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra mal teslim edilmeye başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MURATLI BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
TS 2824 EN 1338 İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış olacaktır.Tüm istekliler iş kalemlerinde ihtiyaç olan malzemeler için üretici ise belgesi,yetkili satıcı ise belgesi ,değil ise malzemeleri alacağı firmadan taahhütname belgesi ile birlikte malzemeyi alacakları firma bilgileri ve TSE Belgelerini ihale aşamasında sunmalarıı gerekmektedir.Tüm TSE belgeleri noter onaylı veya asılları olmak zorundadır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
TS 13686 İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış olacaktır.Tüm istekliler iş kalemlerinde ihtiyaç olan malzemeler için üretici ise belgesi,yetkili satıcı ise belgesi ,değil ise malzemeleri alacağı firmadan taahhütname belgesi ile birlikte malzemeyi alacakları firma bilgileri ve TSE Belgelerini ihale aşamasında sunmalarıı gerekmektedir.Tüm TSE belgeleri noter onaylı veya asılları olmak zorundadır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
TS 436 EN 1340 İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış olacaktır.Tüm istekliler iş kalemlerinde ihtiyaç olan malzemeler için üretici ise belgesi,yetkili satıcı ise belgesi ,değil ise malzemeleri alacağı firmadan taahhütname belgesi ile birlikte malzemeyi alacakları firma bilgileri ve TSE Belgelerini ihale aşamasında sunmalarıı gerekmektedir.Tüm TSE belgeleri noter onaylı veya asılları olmak zorundadır. Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Sanayi Sicil Belgesi Tek ortağın sunması yeterlidir.
Kapasite Raporu Tek ortağın sunması yeterlidir.
İmalatçı Belgesi Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yetkili Satıcı Belgesi Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yerli Malı veya Ürün Deneyim Belgesi Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
TS 2824 EN 1338 Tek ortağın sunması yeterlidir.
TS 436 EN 1340 Tek ortağın sunması yeterlidir.
TS 13686 Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
BETON PREFABRİK ELEMANLARI

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02026895