ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE AÇIK HAVA SPOR TAKIMLARI SATIN ALINACAKTIR
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Süleymanpaşa İlçesi park alanlarında kullanılmak üzere çocuk oyun grupları ve açık hava spor takımları (montaj dahil) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/360953
1-İdarenin
a) Adı : SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Karadeniz Mahallesi Trabzon Caddesi No:23/3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2822595959 - 2822620751
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Süleymanpaşa İlçesi park alanlarında kullanılmak üzere çocuk oyun grupları ve açık hava spor takımları (montaj dahil)
b) Niteliği, türü ve miktarı : Çocuk Oyun Grupları=7 Kalem, Açık Hava Spor Aletleri=5 Kalem ve Zemin Kaplama=1 Kalem Montaj Dahil Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Süleymanpaşa Belediyesi Sınırları Dâhilinde Uygulama Yapılacak Park Alanları
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici tarafından iş programına göre, montaj ve kurulumunu yaparak 30 takvim günü içerisinde eksiksiz olarak idareye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 iş günü içerisinde işe başlanacak

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası (Karadeniz Mahallesi Trabzon Caddesi No:23/3 Süleymanpaşa/Tekirdağ)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi 
İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini ibraz etmeleri yeterlidir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
a) TS EN 1176-1/19.11.2018  (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
b) TS EN 1176-2+AC / 16.12.2019   (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)
c) TS EN 1176-3 / 19.11.2018  (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
d) TS EN 1176-6+AC / 24.04.2019  (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)
e) TS EN 16630 /23.10.2015 Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları
f) TS 12427 ( Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar ( HİZMET YETERLİLİK BELGESİ )
g) TS 13578 Yetkili servisler- Salıncak, tahterevalli, kaydırak vb. oyun alanı elemanları için – kurallar)  ( HİZMET YETERLİLİK BELGESİ)
h) TS EN 71-3:2013 e göre polietilen madde içeriği çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu ( Bu test Türk Akreditaston Kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.
ı) TS EN 71-2 + A1 :2014  Oyuncak güvenliği polietilen malzemeler (kaydırak, korkuluk, tünel vb. oyun grubundaki polietilen parçalar) için olumlu yanmazlık test raporu ( Bu rapor Türk Akreditaston Kurumu tarafından onaylı test laboratuarından alınmış olmalıdır.)
i) TS EN 71-3 :2013 + A1 :2014' e göre renkli metal malzemeler madde içeriği çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu ( Bu test Türk Akreditaston Kurumu tarafından onaylı test laboratuarından alınmış olmalıdır.)
j) TS EN 9227 standardı gereğince 1500 saat olumlu korozyon raporu ( Bu test Türk Akreditaston Kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletleri Alım İşi Benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02005418