GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ŞARKÖY BELEDİYESİ ÖZEL KALEM

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA DAĞITMAK ÜZERE GIDA MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/234999
1-İdarenin
a) Adı : ŞARKÖY BELEDİYESİ ÖZEL KALEM
b) Adresi : İSTİKLAL MAHALLESİ İ.HAKKI ÖZGEN CAD 17 59800 İSTİKLAL ŞARKÖY/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2825181021 - 2825181052
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA DAĞITMAK ÜZERE GIDA MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : PİRİNÇ (OSMANCIK) (1000 Gr.)10000 ADET, BULGUR PİAVLIK (1000 Gr.)10000 ADET, MERCİMEK KIRMIZI (Net 1000 Gr.)10000 ADET, KURU FASÜLYE (Net 1000 Gr.)10000 ADET, ŞEKER (TOZ) 1000 Gr.10000 ADET, ÇAY (Siyah) (1.000 Gr.)10000 ADET, SALÇA (NET 830 Gr.)10000 ADET, MAKARNA (500 Gr.)10000 ADET, ŞEHRİYE(ARPA) 500 Gr.10000 ADET, UN (BUĞDAY) 1000 Gr.10000 ADET, AYÇİÇEK YAĞI 1 Lt.10000 ADET, REÇEL 380 Gr.10000 ADET, TUZ 750 Gr.10000 ADET,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teslimatlar, yükleniciye ait araçlar ile Şarköy İlçe sınırları içerisinde bulunan idarenin belirlemiş olduğu adrese bırakılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : 01.04.2024 tarihinde işe başlanacak 31.12.2024 tarihinde sona erecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.04.2024 tarihinde işe başlanacak 31.12.2024 tarihinde sona erecekti

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İhale işleri birim odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektöre yapılan her türlü gıda  alınmış Her türlü Gıda Ürünleri (Sebze,Meyve Hariç) pazarlama, dağıtım ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01993117