İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sivrisinek Karasinek Larva Uçkun Kemirgen ve Kapalı Alanlarda Zararlılarla Mücadele hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/312224
1-İdarenin
a) Adı : SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : 100. YIL MAHALLESİ ADAK SOKAK NO:2 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2822595959 - 2822632659
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Sivrisinek Karasinek Larva Uçkun Kemirgen ve Kapalı Alanlarda Zararlılarla Mücadele
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Personel ve İhale Dokümanında Belirtilen Tip ve Özelliklerdeki Araç, Makine, Ekipman, Malzeme ve İlaçlar ile Sivrisinek Karasinek Larva Uçkun Kemirgen ve Kapalı Alanlarda Zararlılarla Mücadele Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İhale konusu hizmet Süleymanpaşa İlçesi sınırları içinde yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 22.04.2024, işin bitiş tarihi 30.11.2024
d) İşe başlama tarihi : 22.04.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.04.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası (100. Yıl Mahallesi Suna Kan Caddesi No:40 Süleymanpaşa/Tekirdağ)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
Teknik Şartname madde 2.-3.-4.-5.-6.-7.-8 de aktif içerikleri belirtilen ürünler için halk sağlığı alanında kullanılmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığı Ruhsatları Sağlık Bakanlığı Ruhsatları
Teknik Şartname madde 2.-3.-4.-5.-6.-7.-8 de belirtilen ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığınca Ürün Etiketi Ürün Etiketi
Teknik Şartname madde 2.-3.-4.-5.-6.-7.-8 de belirtilen ürünlere ait Ürün Garanti Belgesi Ürün Garanti Belgesi
Teknik Şartname madde 2.-3.-4.-5.-6.-7.-8 de belirtilen ürünlere ait İlacın Ticari Adının da Belirtildiği İlaç Taahhütnameleri İlaç Taahhütnameleri
Teknik Şartname madde 6-8.1-8.2’te kullanılacak ilaçların toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmalarına ilişkin belgeler Toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmalar
Halk Sağlığı Alanında İlaç Uygulama İzin Belgesi veya Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi Halk Sağlığı Alanında İlaç Uygulama İzin Belgesi veya Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi
Ev, işyeri ve yerleşim alanları Zararlıları İle Mücadele Hizmetleri Genel Kuralları TSE 8358 belgesi Ev, işyeri ve yerleşim alanları Zararlıları İle Mücadele Hizmetleri Genel Kuralları TSE 8358 belgesi
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi
İSO14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Belgesi İSO14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Belgesi
Mesul Müdürlük Belgesi Mesul Müdürlük Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her Türlü Haşere ile Mücadele Hizmeti İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02001249