300'LÜK, 400'LÜK, 500'LÜK, 600'LÜK MUFLU BETON BORU, PREFABRİK YAĞMUR SUYU BETON IZGARA MENHOLÜ
MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

300'lük, 400'lük, 500'lük, 600'lük muflu beton boru, prefabrik yağmur suyu beton ızgara menholü mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/250298
1-İdarenin
a) Adı : MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : CEDİTALİPAŞA MAHALLESİ PERİNTHOS CADDESİ N:51 59740 MARMARAEREĞLİSİ/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 08504400993 - 2826131311
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 300'lük, 400'lük, 500'lük, 600'lük muflu beton boru, prefabrik yağmur suyu beton ızgara menholü
b) Niteliği, türü ve miktarı : 300'lük, 400'lük, 500'lük, 600'lük muflu beton boru, prefabrik yağmur suyu beton ızgara menholü alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Marmaraereğlisi Belediyesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 gün içinde malzeme teslimine başlanacaktır. Kurumumuzca sözleşme süresi içinde ihtiyaca binaen malzeme sipariş edilecek, yüklenici siparişten 1 gün sonra malzeme teslimi yapacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeden 1 gün sonra

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Marmaraereğlisi Belediyesi hizmet binası 4.kat imar komisyon toplantı salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b) Aday veya isteklilerin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen imalat ve yeterlilik belgesi
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
d) Aday veya isteklininalım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak iligili mevzuat yarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklilerin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
            İsteklilerin imalatçı olduğu, yukarıdaki belgelerden birini sunması halinde yeterli olacaktır.
            Yetkili satıcılık veya yetkili temsilcilik alacak isteklilerin; yetkili satıcılık veya yetkili temsilcilik belgeleri ekinde, yetkili satıcılık veya yetkili temsilcilik aldıkları firmaların imalatçı olduğuna ilişkin belgelerden bir adetini sunmak zorundadır
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler; TS 821 EN 1916 ve TS EN 1917 Belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01992035