MARMARAEREĞLİSİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE  2886 SAYILI KANUNUN 45 İNCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ İLE)
 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA
NO
İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
CİNSİ HAZİNE HİSSESİ FİİLİ
DURUMU
İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (TL)
İHALE ŞEKLİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Tekirdağ Marmaraereğlisi Sultanköy 271 7 131,83 Arsa Tam Boş Konut Alanı (İmar Planı gereği 271 ada 6 parsel numaralı taşınmaz ile tevhid edilmeden ruhsat izni verilemez.) 1.923.000,00 192.300,00 Açık Teklif 12.06.2024 10:00
     Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen  taşınmazların satış  ihalesi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Bahçelievler  Mahallesi Hükümet Konağı Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ adresindeki Hükümet Konağı Giriş Kat Toplantı   Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi),
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını bildirmeleri ve T.C. Kimlik Kartını (Nüfus Cüzdanı suretini) vermeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,                                                                          
ç) Geçici teminat makbuzunu (Marmaraereğlisi Ziraat Bankası T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR930001001369000010005829 nolu hesaba  yatırılan) veya teminat mektubunu,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.
3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.
4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5- 4706 Sayılı Kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malın satış tutarı 5.000,00 TL yi geçtiği taktirde alıcının  belirteceği tarihlerde dikkate alınarak satış bedelinin en az 1/4 üpeşin kalanı 3 er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim ve harçtan muaf olup 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
6-Döner Sermaye Yönetmeliği gereğince Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli: 5 Milyon TL'ye kadar %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) döner sermaye payı alınacaktır.
7 - 4706 Sayılı Kanun gereğince satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır.
8- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- İhaleler hakkında İdaremizin (0282) 613 31 47  numaralı telefonundan bilgi alınabilir. 
10- İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr  ile http://tekirdag.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. 
#ilangovtr Basın No ILN02036695