MEDİKAL OKSİJEN GAZI
DEVLET HASTANESİ-KAPAKLI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Medikal Oksijen Gazı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/159437
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ-KAPAKLI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : İsmetpaşa Mahallesi 53. Sokak 7 59510 KAPAKLI/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 02827583722 - 2827583726
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Medikal Oksijen Gazı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 18000 Metreküp
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tekirdağ Kapaklı Devlet Hastanesi Biyomedikal Depo
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi 12 aydır. Alınacak Gazlar idarenin talebi doğrultusunda en geç 48 saat içinde partiler halinde idari ve teknik şartnamedeki hususlara uygun olarak; mal alımları muayene ve kabul yönetmeliği esasları dahilinde, idarenin belirlediği zamanlarda belirtilen miktarda yükleniciye gösterilen hastane depolarına her türlü masraf yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi : Tarafların sözleşmeyi imzalamasına müteakiben işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.02.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kapaklı Devlet Hastanesi/İdari Kat Başhekimlik Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1. İstekliler medikal amaçlı Üretim, Dolum ve/veya Depolama ve Dağıtım İzin Belgesini ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
a) Üretici ise; Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal oksijen, sıvı azot, karbondioksit, kuru hava ve azot protoksit Üretim, Dolum, Depolama ve Dağıtım İzni Belgesini ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
b) Dolum bayisi ise; bağlı bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal oksijen, kuru hava ve azot protoksit Üretim, Dolum, Depolama ve Dağıtım İzin Belgesini, Sağlık Bakanlığı'ndan kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen Dolum, Depolama ve Dağıtım İzin Belgesini, İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal oksijen, kuru hava ve azot protoksit Depolama ve Dağıtım İzin Belgesini üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair ihale süresini kapsayan resmi belgeyi ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
c) Satış bayisi ise; bağlı bulunduğu üretici firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal oksijen,kuru hava ve azot 
protoksit Depolama ve Dağıtım izin belgesini, bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair ihale süresini kapsayan resmi belgeyi ihale
teklif dosyalarında sunacaktır. 
 2. İstekliler, medikal gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Mesul Müdürlük Belgesini ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Yukarıda belirtilen durumları gösteren belgelerin ayırt edici numaraları yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilmelidir.  Bu belgeleri idarece belirlenecek süresi içerisinde sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01982313