OYUN GRUBU, SPOR ALETİ VE OYUN GRUBU YEDEK PARÇASI SATIN ALINACAKTIR

ERGENE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni Yapılacak Parklar İçin Oyun Grubu, Spor Aleti ve Mevcut Oyun Gruplarının Onarımı İçin Yedek Parça mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/179726
1-İdarenin
a) Adı : ERGENE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : MARMARACIK MAHALLESİ KAYMAKAM FATİH KIZILTOPRAK CADDESİ NO:1 MARMARACIK ERGENE/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2826555522 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Yeni Yapılacak Parklar İçin Oyun Grubu, Spor Aleti ve Mevcut Oyun Gruplarının Onarımı İçin Yedek Parça
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 İş Kalemi Yeni Oyun Grubu, 8 iş kalemi Spor Aleti ve 28 iş kalemi Oyun grubu Yedek Parça malzemesi olmak üzere toplamda 46 iş kalemi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ergene Belediyesi Park ve Bahçeler Deposu ile İdarenin Göstereceği Park Alanları
ç) Süresi/teslim tarihi : 15 Gün içerisinde Hazır olan ürünler gönderilir. Genel Kabul İşlemi 15. Gün Sonunda Yapılır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanması Sonrası 1. Gün

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kaymakam Fatih Kızıltoprak Caddesi no:1 Ergene Belediyesi Ek Hizmet Binası 3. Kat Park ve Bahçeler Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
 1. TÜM BELGELER TURKAK ONAYLI OLACAKTIR.
 2. TS EN 1176-1 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri.)
 3. TS EN 1176-2+AC ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
 4. TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3:Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
 5. TS 13578 (Yetkili Servisler salıncak-tahterevalli-kaydırak vb. oyun alanı elemanları için HİZMET YETERLİLİK BELGESİ),
 6. TS 12487 (Yetkili servisler- mobilyalar için HİZMET YETERLİLİK BELGESİ)
 7. TS 12427 (Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için Kurallar - HİZMET YETERLİLİK BELGESİ) 
 8. Polietilen ürünlerin TSE EN 71-3:2013+A1:2014:2014 OYUNCAK GÜVENLİGİ standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu
 9. Polietilen ürünlerin TS EN 71-2:2011+A1:2014 OYUNCAK GÜVENLİĞİ standartları gereğince YANMAZLIK olumlu test raporu
 10. Polietilen ürünlerin TSE EN ISO 105 B02:2014 yapay ışığa karşı renk haslığının tayini - 6+6 Ksenon Ark Soldurma Lambası Deneyine ait olumlu test raporu
 11. Polietilen ürünlerin EN 14372:2004 standartları gereğince Fitalat içermediğini gösteren olumlu test raporu
 12. Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TSE EN ISO 9227 standartları gereğince açık hava şartlarında korozyona karşı dayanıklı olduğunu gösteren 1440 saatlik tuz testi olumlu test raporu
 13. Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TSE EN ISO 6270-1 standartları gereğince 720 saatlik neme karşı dayanıklı olduğunu ve kaplamanın korozyona karşı dayanımını gösteren olumlu test raporu
 14. Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TSE EN 71-3:2013+A1:2014 OYUNCAK GÜVENLİĞİ standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu
 15. Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TS EN 71-2:2011+A1:2014 OYUNCAK GÜVENLİĞİ standartları gereğince YANMAZLIK olumlu test raporu
 16. Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin AfPS GS 2014:01 standartları gereğince Poliaromatik Hidrokarbonlar(PAHs) içermediğini gösteren olumlu test raporu
 17. Oyun gruplarında kullanılan polyamid kelepçe ve manşonların AfPS GS 2014:01 standartları gereğince Poliaromatik Hidrokarbonlar(PAHs) içermediğini gösteren olumlu test raporu
 18. Oyun gruplarında kullanılan zincirlere ait çekme deneyi olumlu test raporu
 19. Plastik kaplamanın AfPS GS 2014: 01 standartları gereğince Poliaromatik Hidrokarbonlar(PAHs) içermediğini gösteren olumlu test raporu
 20. Oyun gruplarında kullanılan plastik kaplamalı metal panelin EN 14372:2004 standartları gereğince Fitalat içermediğini gösteren olumlu test raporu
 21. Oyun grubu ve spor aletlerinde kullanılan plastisol (plastik) kaplama BS EN-71 3: 2019 standartları gereğince BAZI ELEMENTLERİN GÖÇÜ test raporu
 22. Oyun grubu ve spor aletlerinde kullanılan plastisol kaplama BS EN 71-2: 2011+A1:2014 standartları gereğince ALEVLENEBİLİRLİK test raporu
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
En avantajlı teklif sahibi istekliden ve en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliden 1 Nolu , 8 Nolu ve 10 Nolu Oyun Gruplarını Takım Olarak idarenin göstereceği yere numune olarak değerlendirmek üzere kurulumu istenecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Özel veya Kamuya oyun grubu satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01985074