PAKETLİ GIDA MALZEMELERİ

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Paketli Gıda Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/598992
1-İdarenin
a) Adı : SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : 100. YIL MAHALLESİ ADAK SOKAK NO:2 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2822595959 - 2822632659
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Paketli Gıda Malzemeleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Kalem ve Muhtelif Miktarlarda Paketli Gıda Malzemesi Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Aşevi'ne Teslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş günü işe başlanacak olup, iş 31.08.2024 tarihinde sona erecektir. İdare, ihtiyacı olan malların cinsini ve miktarını telefon, faks, mail vb. iletişim araçlarıyla Yüklenici firmaya bildirmek suretiyle malları partiler halinde alacaktır. Siparişler hafta içi ve hafta sonu ihtiyaca göre verilecektir. Sipariş edilen mal siparişi izleyen gün içinde günlük mal kabul saatleri içinde (mal kabul saatleri hafta içi 08:00- 12.00 ve 13.00- 16:00 saatleri arası) İdareye teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş günü işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.05.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası (100. Yıl Mahallesi Suna Kan Caddesi No:40 Süleymanpaşa/Tekirdağ)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02028810