SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) SATIN ALINACAKTIR 

43' ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/529372
1-İdarenin
a) Adı : 43' ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : ESENTEPE İSTANBUL 12 ÇORLU/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2826854419 - 2826854395
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem- 2 Kısım, Kısım 1: 50.000 Kg Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG), Dökme Propan, Kısım 2: 5000 Kg Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG), 45 Kg.lık Tüplerde
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 43 üncü Bkm.Fb.Md.lüğü Çorlu/TEKİRDAĞ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren mal teslimine başlanacak, haftalık veya aylık ihtiyaçlar nispetinde 43'üncü Bkm.Fb.Md.lüğünün vereceği tebligat miktarlarına uygun olarak 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesini takip eden ilk iş gününden itibaren.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 43’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Esentepe Mah. İstanbul Cad. No:19-21 (İstanbul Yolu Üzeri, Bele Kışlası) Çorlu/TEKİRDAĞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
LPG Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi İhale Bazında İstekliler tarafından; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş, ihale tarihi itibarı ile geçerli olan lisans belgesi (ihale konusu malı kapsayan)'ni teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02022633