SPOR SAHASI İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

TEKİRDAĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

MALKARA FUTBOL SAHASINA SENTETİK ÇİM YÜZEY YAPILMASI, 4 KULVARLI KOŞU YOLU YAPILMASI, SAHA AYDINLATMA, ÇEVRE TEL ÖRGÜ 30X50M İLE HALI SAHA ZEMİN YENİLENEREK SAHA AYDINLATMASI İLE TEL ÖRGÜ VE BORULARIN YENİLENMESİ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/742888
1-İdarenin
a) Adı : TEKİRDAĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : NAMIK KEMAL MAHALLESİ PROF.DR.CEMİL CANGİR CADDESİ NO:8/3 59100 TEKİRDAĞ MERKEZ/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2822612260 - 2822615398
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : MALKARA FUTBOL SAHASINA SENTETİK ÇİM YÜZEY YAPILMASI, 4 KULVARLI KOŞU YOLU YAPILMASI, SAHA AYDINLATMA, ÇEVRE TEL ÖRGÜ 30X50M İLE HALI SAHA ZEMİN YENİLENEREK SAHA AYDINLATMASI İLE TEL ÖRGÜ VE BORULARIN YENİLENMESİ İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET 10154 M² DOĞAL ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASININ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, 4 KULVARLI SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ KİREMİT RENGİ KOŞU YOLU YAPILMASI, AYDINLATILMASI VE 30X50M ÇEVRE TEL ÖRÜLERİNİN YAPILMASI, 1 ADET 1500 M² HALI SAHA ZEMİN YENİLEME, TEL ÖRGÜ VE BORULARIN YENİLENMESİ İLE AYDINLATILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MALKARA İLÇESİ FUTBOL SAHASI VE HALI SAHA
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.07.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TEKİRDAĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU Namık Kemal Mahallesi Prof.Dr.Cemil CANGİR Caddesi No:8/3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
YAMBİS BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğine uygun yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan bııı grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu gruba ait Onarım İşleri dahildir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02043028