SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Madde 1-Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan ve aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.
Madde 2-Taşınmazların adresi,  niteliği, aylık tahmin edilen KDV hariç ihale bedeli, geçici teminatı ile ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir.
Madde 3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Ortacami Mahallesi, Hükümet Caddesi, No:14 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname bedeli 200,00-TL olup ihaleye katılacak olanların şartnameyi Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alması mecburidir.
Madde 4-Geçici teminat 3 (üç) yıllık muhammen bedel üzerinden alınır. Oranı %3 (YüzdeÜç)’tür.
Madde 5-Kesin teminat 3 (üç) yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı %6 (YüzdeAltı)’dır.
Madde 6-Taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesi Encümenince aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Ertuğrul Mahallesi, Yazar Mehmet Serez Caddesi, No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
Madde 7-İhaleye katılmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri 28.02.2024 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Ortacami Mahallesi, Hükümet Caddesi, No:14 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların ihale tarih ve saatinde Ertuğrul Mahallesi, Yazar Mehmet Serez Caddesi, No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7.1-İstekli; gerçek kişi olması halinde, yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisini, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin adresini beyan etmek zorundadır.
7.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini sunmak zorundadır.
a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
7.3-Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmak zorundadır.
7.4-Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ile şartnamenin satın alındığına dair belge aslını sunmak zorundadır. (Geçici teminatı 28.02.2024 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar yatırması ve şartnameyi de yine 28.02.2024 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar satın alması zorunludur.)
7.5-İstekliler; bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.
7.6-İstekliler; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.
7.7-İstekliler; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Süleymanpaşa Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.
7.8-İstekliler ortak girişim olmaları halinde; ortak girişim beyannamesini sunmak zorundadır. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.) İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (Ayrıca İdare ile yapılacak ihale sözleşmesini tüm ortaklar şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
Madde 8-Taşınmaza ait diğer hususlar aşağıdaki tablodadır.
TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

Sıra No Mahalle
 Cadde-Sokak
Bağımsız Bölüm/
Kapı Numarası
Kiralanacak Alan
m2
Nitelik 1 Aylık Tahmin Edilen Bedeli
(TL)
Geçici Teminat Bedeli
(TL)
İhale Tarih
ve Saati
1 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
4
2G
17,80 İşyeri 4.000,00 4.320,00 29.02.2024
09:00
2 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
5
2H
17,80 İşyeri 4.000,00 4.320,00 29.02.2024
09:10
3 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
8
2K
13,65 İşyeri 4.000,00 4.320,00 29.02.2024
09:20
4 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
10
2M
17,80 İşyeri 4.000,00 4.320,00 29.02.2024
09:30
5 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
11
2N
17,80 İşyeri 4.000,00 4.320,00 29.02.2024
09:40
6 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
12
2O
17,80 İşyeri 4.000,00 4.320,00 29.02.2024
09:50
7 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
13
2P
17,80 İşyeri 4.000,00 4.320,00 29.02.2024
10:00
8 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
17
2U
17,80 İşyeri 2.500,00 2.700,00 29.02.2024
10:10
9 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
18
2V
17,80 İşyeri 2.500,00 2.700,00 29.02.2024
10:20
10 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
19
2Y
17,80 İşyeri 2.500,00 2.700,00 29.02.2024
10:30
11 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
20
2Z
13,65 İşyeri 2.500,00 2.700,00 29.02.2024
10:40
12 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
24
2AD
17,80 İşyeri 2.500,00 2.700,00 29.02.2024
10:50
13 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
25
2AE
17,80 İşyeri 2.500,00 2.700,00 29.02.2024
11:00
14 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
27
2AG
35,60 İşyeri 7.000,00 7.560,00 29.02.2024
11:10
28
2A
15 Kumbağ Mahallesi
Hüsnü Paşa Caddesi
30
2C
17,80 İşyeri 4.000,00 4.320,00 29.02.2024
11:20
16 Kumbağ Mahallesi
İpek Ağacı Sokak A Blok
110
3/3D
60,00 İşyeri 8.000,00 8.640,00 29.02.2024
11:30
109
3/3C
108
3/3E
107
3/3B
17 Kumbağ Mahallesi
İpek Ağacı Sokak A Blok
106
3/3F
60,00 İşyeri 8.000,00 8.640,00 29.02.2024
11:40
105
3/3A
104
3/3G
103
3/3
18 Kumbağ Mahallesi
İpek Ağacı Sokak B Blok
102
3/2D
60,00 İşyeri 8.000,00 8.640,00 29.02.2024
11:50
101
3/2C
100
3/2E
99
3/2B
19 Kumbağ Mahallesi
İpek Ağacı Sokak B Blok
98
3/2F
60,00 İşyeri 8.000,00 8.640,00 29.02.2024
13:10
97
3/2A
96
3/2G
95
3/2
20 Kumbağ Mahallesi
İpek Ağacı Sokak C Blok
94
3/1D
60,00 İşyeri 8.000,00 8.640,00 29.02.2024
13:20
93
3/1C
92
3/1E
91
3/1B
21 Kumbağ Mahallesi
İpek Ağacı Sokak C Blok
90
3/1F
60,00 İşyeri 8.000,00 8.640,00 29.02.2024
13:30
89
3/1A
88
3/1G
87
3/1
22 Kumbağ Mahallesi
İpek Ağacı Sokak D Blok
86
3D
60,00 İşyeri 8.000,00 8.640,00 29.02.2024
13:40
85
3C
84
3E
83
3B
23 Kumbağ Mahallesi
İpek Ağacı Sokak D Blok
82
3F
60,00 İşyeri 8.000,00 8.640,00 29.02.2024
13:50
81
3A
80
3G
79
3
24 Kumbağ Mahallesi
Kadife Çiçeği Sokak A Blok
63
1
15,00 İşyeri 3.000,00 3.240,00 29.02.2024
14:00
25 Kumbağ Mahallesi
Kadife Çiçeği Sokak A Blok
67
1B
30,00 İşyeri 6.000,00 6.480,00 29.02.2024
14:10
69
1C
26 Kumbağ Mahallesi
Kadife Çiçeği Sokak A Blok
68
1E
15,00 İşyeri 3.000,00 3.240,00 29.02.2024
14:20
27 Kumbağ Mahallesi
Kadife Çiçeği Sokak B Blok
71
1/1
15,00 İşyeri 3.000,00 3.240,00 29.02.2024
14:30
28 Kumbağ Mahallesi
Kadife Çiçeği Sokak B Blok
73
1/1A
15,00 İşyeri 3.000,00 3.240,00 29.02.2024
14:40
29 Kumbağ Mahallesi
Kadife Çiçeği Sokak B Blok
75
1/1B
15,00 İşyeri 3.000,00 3.240,00 29.02.2024
14:50
30 Kumbağ Mahallesi
Kadife Çiçeği Sokak B Blok
76
1/1E
15,00 İşyeri 3.000,00 3.240,00 29.02.2024
15:00
31 Kumbağ Mahallesi
Kadife Çiçeği Sokak B Blok
74
1/1F
15,00 İşyeri 3.000,00 3.240,00 29.02.2024
15:10
32 Kumbağ Mahallesi
Kadife Çiçeği Sokak B Blok
72
1/1G
15,00 İşyeri 3.000,00 3.240,00 29.02.2024
15:20
33 Kumbağ Mahallesi
Belediye Caddesi A Blok
35
3/1B
60,00 İşyeri 11.000,00 11.880,00 29.02.2024
15:30
36
3/1E
37
3/1C
38
3/1D
34 Kumbağ Mahallesi
Belediye Caddesi B Blok
39
3/2
120,00 İşyeri 16.000,00 17.280,00 29.02.2024
15:40
40
3/2G
41
3/2A
42
3/2F
43
3/2B
44
3/2E
45
3/2C
46
3/2D
35 Kumbağ Mahallesi
Belediye Caddesi C Blok
47
3/3
120,00 İşyeri
(Kahvehane)
16.000,00 17.280,00 29.02.2024
15:50
48
3/3G
49
3/3A
50
3/3F
51
3/3B
52
3/3E
53
3/3C
54
3/3D
#ilangovtr Basın No ILN01984776