TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Üniversitemiz Değirmenaltı Yerleşkesi içerisinde  Uygulama Oteli Önü Büfe/Kafe Yeri aşağıda belirtilen yıllık tahmini bedelle (Geçici Teminat bedeli yıllık muhammen bedelin % 3 kadardır.) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

İstekliler İdari Şartname ve eklerini her gün mesai saatleri içinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda (Değirmenaltı Yerleşkesi-Tekirdağ) görebilirler ve 1.000,00 TL karşılığı aynı adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İstekliler aşağıda istenen belgeleri ihale günü ve saatine kadar Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na verebilirler.

İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve kıyasen kullandığımız Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İdaremize borcu olmayıp Devlet İhale Kanununa göre ihaleye katılmaya engeli bulunmayan istekliler ihaleye katılabilir ve aşağıdaki belgeler aranır.

1- Nüfus kayıt örneği belgesi ya da T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”

2- İkametgah Belgesi, (İlan süresi içerisinde alınmış olacaktır.)
İhaleye katılan yetkilinin ve/veya vekaleten katılan kişinin İkametgâh Belgesi (e-devletten barkotlu Belge veya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak belgenin aslı),

3- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, (İlan süresi içerisinde alınmış olacaktır.)

4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

4.3- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (4.1) ve (4.2) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belge,

5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

5.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından alınan asıl imza beyannamesi

5.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.

7-Her kısım için belirlenen miktarda geçici teminat vermeleri gerekir. Geçici teminat olarak sunulabilecek belgeler:

7.1-Tedavüldeki Türk Parası,

7.2- Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları.

8- Şekli ve içeriği ihale doküman dosyasında belirtilen teklif mektubu vermesi (İhaleye Posta yoluyla katılacaklar tarafından kullanılacaktır. İhale Dosyası içinde, üzeri istekli tarafından imzalanmış ayrı bir kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir),

9- Yer Gördü belgesi,

10- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

Diğer Belgeler:

1- Adli Sicil Kayıt Belgesi (ilan süresi içinde alınmış olmalıdır)
1.1- Gerçek Kişi olması halinde, Adli Sicil Kaydını (aslı veya e-devletten barkotlu belge) vermeleri gerekir.
1.2- Tüzel Kişi olması halinde, tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin adli sicil kayıtlarına ilişkin belgenin aslı veya  e-devletten alınan barkotlu belgeyi vermeleri gerekir.
1.3-  Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.

(Hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamaz.) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü Madde sinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, uyuşturucu ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen Maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar  kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler (İlan süresi içerisinde alınmış olacaktır.)

2- İstekliler teklifte bulunacakları işe ilişkin doküman bedelini gösterir dekont vs. ile şartname satış belgelerini idareye sunmalıdır.

3-İstekliler idarece düzenlenen şartnameyi kabul edeceklerine ilişkin beyanda bulunurlar. Şartnamenin sonunda bulunan bilgileri doldurarak imzalı bir şekilde idareye sunarlar.

4-İlk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş SGK ve Vergi borcu olmadığını gösterir belge,

5-Gerçek ya da tüzel kişilikler Üniversitemiz ile sözleşme veya herhangi bir sebepten doğan icra ya da diğer takipli borcu bulunmadığına dair Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olan borcu yoktur yazısı, (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.)

6-İstekliler ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde tek bir sözleşme kapsamında en az 2 yıl süreyle (bu süreyi aşan veya devam eden işlerde kabul edilecektir.) kamu kurum veya kuruluşlarında Kantin/Kafeterya işletmeciliği yaptığına dair resmi makamlarca da onaylanmış ıslak imzalı tek bir belge sunmalıdır. (Sözleşme/iş bitirme/iş deneyim belgesi vs.)

7-İsteklinin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden (ya da ilgili bakanlığından) alınmış ‘’İşletme Kayıt Belgesi’

8-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. Maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.
9-İstenilen belgelerden herhangi birinin ibraz edilmemesi halinde, istekli ihale dışı bırakılır. (İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilir.)

10-Tekliflerin dili Türkçe, para birimi Türk Lirası’dır.

11-Kira bedelinde Katma Değer Vergisi Hariçtir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.KİRAYA VERİLECEK  YER


ALAN (M2)

YILLIK MUHAMMEN BEDEL
(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
TL


ŞARTNAME     BEDELİ

SÜRE YIL/ AY

İHALE TARİH/ SAATİ
Uygulama Oteli Önü Büfe/Kafe Yeri 500 102.000,00 3.060,00
1.000,00-TL

1 Yıl
29.02.2024
11:00

Geçici Teminat ve Şartname bedelleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı TC. Ziraat Bankası Hürriyet Mahallesi Şubesindeki TR57 0001 0027 0846 5855 4053 02 İBAN hesabına yatırılmalıdır. (İlgili hesaba yatırılan şartname bedeli veya geçici teminat bedeli için düzenlenen dekontlarda ihale adının ve isteklinin TC Kimlik No veya Vergi Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.) Yatırılan şartname bedeli dekontu ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından şartname alınabilir.

#ilangovtr Basın No ILN01985700