T.C. TEKİRDAĞ İLİ
MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN

Belediyemiz hudutları dahilinde, aşağıda belirtilen taşınmazlar; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine istinaden açık artıma usulü ile 18.12.1984 tarih 18607 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Devlete Ait Taşınmaz mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, ecrimisil yönetmeliği ve 24.03.2004 tarih 25412 sayılı Resmi Gazete  ve  18607 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik hükümlerine göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

İhale 12.03.2024 Salı günü saat 14:05’ te ilanda belirtilen 1. Sıra işyeri numarasından başlamak üzere sıra ile Marmaraereğlisi Belediyesi hizmet binası 4. Kat Encümen Toplantı salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

-KİRALANACAK TAŞINMAZ LİSTESİ-

SIRA NO MAHALLE CADDE-SOKAK İŞYERİ NO NİTELİĞİ TAHMİNİ BEDEL (AYLIK/ 3 YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT
1 Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Caddesi No: 96 5 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
2 Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Caddesi No: 96 16 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
3 Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Caddesi No: 96 17 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
4 Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Caddesi No: 96 18 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
5 Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Caddesi No: 96 26 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
6 Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Caddesi No: 96 29 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
7 Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Caddesi No: 96 30 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
8 Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Caddesi No: 96 31 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
9 Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Caddesi No: 96 41 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
10 Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Caddesi No: 96 45 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
11 Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Caddesi No: 96 46 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
12 Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Caddesi No: 96 47 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
13 Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Caddesi No: 96 48 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
14 Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Caddesi No: 96 50 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
15 Yeniçiftlik Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad No:28 9773 Parsel İşyeri 2.500,00 TL / 90.000,00 TL 2.700,00 TL
16 Bahçelievler Mahallesi Ticaret Sokak No: 10 3 İşyeri 1.750,00 TL / 63.000,00 TL 1.890,00 TL
17 Yakuplu Mahallesi Köyyolu Sokak No:20 182 ada 1 parsel Kahvehane     700,00 TL / 25.200,00 TL 756,00 TL

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR
1-İstekli; gerçek kişi olması halinde,  yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisini, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin adresini beyan etmek zorundadır.
2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini sunmak zorundadır.
a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
3-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmak zorundadır.
4-Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ile şartnamenin alındığına dair belge aslını (değerli kağıt bedeli) sunmak zorundadır. (Geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarihinde ve saat 11:00’ a kadar yatırması ve şartnameyi de yine aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarihinde ve saat 11:00’a kadar alması zorunludur.)
5-İstekliler; bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.
6-İstekliler; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.
7-İstekliler; Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Marmaraereğlisi Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.
8-İstekliler ortak girişim olmaları halinde; ortak girişim beyannamesini sunmak zorundadır. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.) İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; ortaklığının her bir ortağı tarafından 1, 2, 3, 5, 6, 7 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (Ayrıca İdare ile yapılacak ihale sözleşmesini tüm ortaklar şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
9-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN01994845