SARAY BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRA İHALESİ İLANI

MADDE-1 22 adet Taşınmaz 16/05/2024 tarihinde Yeni Mahalle Orkide Sok. No: 1’deki Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile belirtilen saatte sıra numarasına göre kiralama ihalesi yapılacaktır.
MADDE-2 Mevcut haliyle kira İhalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler tabloda gösterilmiştir. Gerçekleşen kira bedeline %20 KDV, damga vergisi, karar pulu ve %6 kesin teminat bedelleri kiralama süresi üzerinden hesaplanır. Yıllık kira bedeli aylık eşit taksitlerle ödenebilecektir. İkinci yıla ait kira bedelleri “TÜFE’nin 12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı”nda arttırılacaktır, negatif çıkması halinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacaktır.
MADDE-3 Taşınmazların kira süresi 2 (iki) Yıldır.

S.No KİRALANACAK YERİN ADRESİ CİNSİ 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT %3(TL) İHALE SAATİ
1 BAHÇEKÖY MAH.SULTANBAHÇE CAD.NO:56 İŞ YERİ 28.500,00 1.710,00 14:30
2 BAHÇEKÖY MAH.SULTANBAHÇE CAD.NO:58/A İŞ YERİ 28.299,96 1.698,00 14:35
3 BAHÇEKÖY MAH.SULTANBAHÇE CAD.NO:58/B İŞ YERİ 28.299,96 1.698,00 14:40
4 BAHÇEKÖY MAH.SULTANBAHÇE CAD.NO:58/C İŞ YERİ 28.299,96 1.698,00 14:45
5 BAHÇEKÖY MAH.SULTANBAHÇE CAD.NO:15 KANTAR 19.500,00 1.170,00 14:50
6 BEYAZKÖY MAH.1416 SOK.NO:8/1(3.KAT 1 NOLU) MESKEN 32.000,04 1.920,00 14:55
7 BEYAZKÖY MAH.1416 SOK.NO:8/2 (1.KAT 2 NOLU) MESKEN 32.000,04 1.920,00 15:00
8 BEYAZKÖY MAH.1416 SOK.NO:8/1(1.KAT 1 NOLU) MESKEN 32.000,04 1.920,00 15:05
9 BEYAZKÖY MAH.SARAY YILDIRIM CAD.NO:9/B İŞ YERİ 33.000,00 1.980,00 15:10
10 BEYAZKÖY MAH.SARAY YILDIRIM CAD.NO:9/C İŞ YERİ 33.000,00 1.980,00 15:15
11 BEYAZKÖY MAH.1393 SOK.NO:2/F İŞ YERİ 31.500,00 1.890,00 15:20
12 BEYAZKÖY MAH.1393 SOK.NO:2/G İŞ YERİ 30.000,00 1.800,00 15:25
13 B.YONCALI/MERKEZ MAH.ŞEHIT NIHAT KARA CAD.NO:17 PARK 28.299,96 1.698,00 15:30
14 ÇUKURYURT MAH.4137 SOK. NO: 2/A İŞ YERİ 40.500,00 2.430,00 15:35
15 GÖÇERLER MAH.KOCAÇEŞME CAD.NO:4/C İŞ YERİ 24.375,00 1.462,50 15:40
16 GÖÇERLER MAH.KOCAÇEŞME CAD.NO:4/B İŞ YERİ 24.375,00 1.462,50 15:45
17 GÖÇERLER MAH.KOCAÇEŞME CAD.NO:4/A İŞ YERİ 24.375,00 1.462,50 15:50
18 GÖÇERLER MAH.KOCAÇEŞME CAD.NO:4/D İŞ YERİ 24.375,00 1.462,50 15:55
19 GÜNGÖRMEZ MAH.BAYIR CAD.NO:1/A İŞ YERİ 33.000,00 1.980,00 16:00
20 KÜÇÜKYONCALI MAH.KOCATARLA CAD.NO:32/1 KANTAR 28.500,00 1.710,00 16:05
21 SAFAALAN MAH.ŞEHİT ZAFER ÇAN SOK.NO:1/A İŞ YERİ 37.500,00 2.250,00 16:10
22 SAFAALAN MAH.29 EKİM CAD.NO:11 KANTAR 27.000,00 1.620,00 16:15

MADDE-4 SON BAŞVURU TARİHİ 14/05/2024 saat 17:00’a kadar Geçici Teminatı TR250001000402083698805058 nolu Saray Belediye Başkanlığı banka hesabına açıklama kısmına ihale sıra numarası yazılarak veya Belediyemiz veznesine yatırmaları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bizzat gelerek ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar.
MADDE 5- İhaleye katılabilmek için; a- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve kiralanması düşünülen taşınmazların tamamı için geçici teminat yatırmak şarttır.  b-İhaleye iştirak edecek tüm istekliler; 1-Yatırdıkları Geçici Teminat (veya Banka Teminat Mektubu) ve şartname bedeli makbuzu.2-Maliyeye ve Saray Belediyesine borcu yoktur belgesi 3-Adreslerini gösterir (ikametgâh) belge. 4-İhalelerden yasaklı olmadığına dair dilekçe. 5-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi aslı veya internetten alınmış barkotlu belge-Faaliyet Belgesi-Vergi Levhası (5-6-7-8-20-22.sıralar hariç) Gerçek Kişi 1-Kimlik fotokopisi Tüzel Kişi ve kooperatifler 1- İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi. Ortak Girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi. İhale üzerinde kaldığı takdirde noter onaylı ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile kira sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Vakıflar 1-İhaleye katılmak üzere yetkilisi için alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü Dernekler 1-İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi 2-Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti Şirketler 1-İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise)2-İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait) 3-Şirket Yetki Belgesi 4-Ticaret Sicil Gazetesi 5-Şirket ortaklığı varsa ortaklık belgesi ,İstekli adına vekaleten ihaleye katılım halinde Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü c-Şartname Bedeli; 250,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

#ilangovtr Basın No ILN02023728