İLAN
T.C. ÇORLU 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/705 Esas
DAVALI : CRİSTİNA A DE LA CRUZ- Yeşiltepe Mah. Halide Edip Adıvar Sk. No:73 Ergene/ TEKİRDAĞ
Davacı NEJMİ KARAAHMETOĞLU tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;
Bütün araştırmalara rağmen Davalı CRİSTİNA A DE LA CRUZ’un adresi tespit edilip duruşma günü ve istinaf ilamı tebliğ yapılamadığından;
"ön inceleme duruşmasının 02/07/2024 gün ve saat 10:30'da yapılmasına karar verildiğinden, HMK. 139. maddesi uyarınca,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz dilekçeleriniz de dayanıp henüz sunmadığınız belgeleri sunmak veya getirtilecek yerlerin ad ve adresini bildirmek üzere 2 hafta kesin süre verildiğini aksi halde söz konusu delilden vazgeçmiş sayılacağınız"
"HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacının istinaf talebinin kabulüne, diğer yönler incelenilmeksizin kararın tümden KALDIRILMASINA, eksiklikler giderilerek yeniden hüküm tesisi için dosyanın ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
2-İstinaf karar harcının talep halinde yatıran tarafa İADESİNE,
3-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından vekalet ücretine hükmedilmesine YER OLMADIĞINA,
Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda taraflar yönünden kesin olmak üzere (HMK m. 353/1-a-4 ve 6 ) oy birliğiyle karar verildi. "
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.28/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02038691