T.C.
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İŞ YERLERİ İLE GSM BAZ İSTASYON YERLERİ VE BANKA
ATM YERİ KİRALAMASI İHALE İLANI

1- Çorlu Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunan Tekirdağ İli,Çorlu İlçesi, Ek'li listede bilgileri yazılı “Gsm Baz İstasyon Yerleri” ile “İş yeri” vasfındaki taşınmazlar ve “Banka ATM” yeri 5 (Beş) yıl müddetle ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir.

2- İsteklilerin, 12 Haziran 2024 tarihinde Ek'li listede belirtilen saatte Reşadiye Mah.Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Saat ayarı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu saat ayarıdır.   

3- Taşınmazların tahmin edilen kira bedelleri kira müddetlerine göre Ek' li listede yazılıdır.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü ve saatinde aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.

A) Gerçek Kişilerden

a) İş yerinin ne amaçla kullanılacağına dair başvuru dilekçesi (İş yeri kiralamasına katılacak isteklilerde aranacaktır) 
b) Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
c) Tebligat için adres beyanı,
ç) 2886 Sayılı D.İ.K Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname,
d) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış yazı
e) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge,
f) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz,
g) İstekli ,yetkili veya vekili  tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi,
ğ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili kurumdan/meslek odasından alınmış telekomünikasyon veya iletişim işi yaptıklarına dair faaliyet belgesi, (Gsm Baz İstasyon Yeri kiralamasına katılacak isteklilerde aranacaktır)
h) İhale konusu iş ile ilgili olarak Faaliyette olduğunu gösterir T.C.Telekominikasyon Kurumu’ndan alınmış güvenlik sertifikası (Gsm Baz İstasyon Yeri kiralamasına katılacak isteklilerde aranacaktır)
ı) Ortak girişim olması halinde Ortak girişim Beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler
B)  Tüzel Kişi ile Şirket Dernek ve Vakıflardan
a) İş yerinin ne amaçla kullanılacağına dair başvuru dilekçesi (İş yeri kiralamasına katılacak isteklilerde aranacaktır) 
b) Tebligat için adres beyanı,
c) İhaleye girmeye yetkilinin noterden alınmış imza sirküsü ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname,
ç)  Şirket olması durumunda Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ziraat ve/veya Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Faaliyet Odası Belgesi ( Gsm Baz İstasyon Yeri kiralamasına katılacaklar hariç)  
d) Son yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi,
e) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge,
f) 2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
g) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış yazı
ğ) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz,
h) İstekli,yetkili veya vekili  tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi,
ı) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
i)   Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
j)   Derneklerden;  mevzuatı gereği kayıtlı olduğu kurumdan/meslek odasından alınmış Faaliyet Belgesi, 
k) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili kurumdan/meslek odasından alınmış telekomünikasyon veya iletişim işi yaptıklarına dair faaliyet belgesi, (Gsm Baz İstasyon Yeri kiralamasına katılacak isteklilerde aranacaktır)
l) İhale konusu iş ile ilgili olarak Faaliyette olduğunu gösterir T.C.Telekominikasyon Kurumu’ndan alınmış güvenlik sertifikası (Gsm Baz İstasyon Yeri kiralamasına katılacak isteklilerde aranacaktır)
m) Ortak girişim olması halinde Ortak girişim Beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler
5- İhaleye katılamayacak olanlar;
2886 Sayılı D.İ.K 6’ıncı maddesi 1’inci fıkrası a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.
6- İhaleye ilişkin Şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında şartname hükümleri uygulanacaktır.
İlan Olunur.
 

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRALANACAK OLAN İŞ YERLERİ İLE GSM BAZ İSTASYON YERLERİ VE 1 ADET BANKA ATM YERİNE AİT LİSTE                                                                           
SIRA NO İL İLÇESİ AÇIK ADRES Ada Parsel Yüz Ölçümü (m²) Nitelik Muhammen Aylık Kira Bedeli
TL
Muhammen  Kira Bedeli                   ( 5 YIL)
TL
Geçici Teminat (%3)
TL
İhale Tarihi İhale Saati
1 TEKİRDAĞ ÇORLU Cemaliye Mahallesi
( Tapuda Kazımiye) Salih Omurtak Cad No:238/A 
182 38 12,00 İş Yeri    12.000,00 ₺    720.000,00 ₺    21.600,00 ₺ 12.06.2024 15:00
2 TEKİRDAĞ ÇORLU Şahpaz Mahallesi Gazi Nadir Ören Cad.No:31/B  0 48 18,00 İş Yeri        600,00 ₺     36.000,00 ₺     1.080,00 ₺ 12.06.2024 15:05
3 TEKİRDAĞ ÇORLU Önerler Mahallesi İstikbal 3.Sok.No:15/2  442 1 15,00 İş Yeri     1.500,00 ₺     90.000,00 ₺     2.700,00 ₺ 12.06.2024 15:10
4 TEKİRDAĞ ÇORLU Reşadiye Mahallesi
  Şehit Teğmen Yavuzer Cad.No:3
İç Kapı No:8
__ __ 4,00 Banka ATM Yeri    15.000,00 ₺    900.000,00 ₺    27.000,00 ₺ 12.06.2024 15:15
SIRA NO İL İLÇESİ AÇIK ADRES Ada Parsel Yüz Ölçümü (m²) Nitelik Muhammen
Yıllık Kira Bedeli
TL
Muhammen  Kira Bedeli                   ( 5 YIL)
TL
Geçici Teminat (%3)
TL
İhale Tarihi İhale Saati
5 TEKİRDAĞ ÇORLU Seymen Mahallesi 
Enlem:41.113548*
Boylam:27.907455*
19 2 15,00 Tarla
(Gsm Baz İstasyon Yeri)
   93.500,00 ₺    467.500,00 ₺    14.025,00 ₺ 12.06.2024 15:20
6 TEKİRDAĞ ÇORLU Seymen Mahallesi Ballıca 4.Sokak Park Alanı
1 nolu Alan Enlem:41.095349*
Boylam:27.947904*
__ __ 15,00 Park Alanı
(Gsm Baz İstasyon Yeri)
   93.500,00 ₺    467.500,00 ₺    14.025,00 ₺ 12.06.2024 15:25
7 TEKİRDAĞ ÇORLU Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Şinasi Kurşun Caddesi Kavşağı Katlı Otopark Üstü E:41.155465
B:27.805242
__ __ 15,00 Park Alanı
(Gsm Baz İstasyon Yeri)
   93.500,00 ₺    467.500,00 ₺    14.025,00 ₺ 12.06.2024 15:30
#ilangovtr Basın No ILN02034046