Örnek No:55*

T.C. ŞARKÖY İCRA DAİRESİ

2024/26 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/26 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN Özellikleri : Tekirdağ İl, Şarköy İlçe, MÜREFTE Mahalle/Köy, 320 Ada, 75 Parsel, Müdürlüğümüz dosyasına Bursa 5. Genel İcra Dairesi 2023/76307E. Sayılı dosyasından gelen talimat uyarınca borçlunun Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Mürefte Mahallesi 320 Ada 75 Parsel sayılı taşınmazı satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz, en yüksek teklif verene ihale edilecektir.
Satışa konu taşınmazın 22/03/2024 tarihli keşfe ilişkin bilirkişi raporunda;
" Satışa konu Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Mürefte Mahallesinde bulunan 320 ada 75 parsel numaralı 662,21m2 yüzölçümlü Bağ vasıflı taşınmazın tapuda 1/1 pay ile M... Ö...: Hamdi Oğlu adına kayıtlı olduğu, taşınmaz üzerinde?Malik bizzat gelmeden tasarruf işlemi yapılamaz? Beyanı ileçeşitli haciz/rehin şerhlerinin bulunduğu tespit edilmiştir.
Taşınmazın Mevcut Durumu ve Genel Değerlendirme Satışakonu Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Mürefte Mahallesinde bulunan 320 ada 75 parsel numaralı 662,21m2 yüzölçümlü Bağ vasıflı taşınmaz üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmayıp halihazırda yol olarak kullanıldığı görülmüştür. Taşınmaz Mürefte Mahallesinin batısında ve imarlı alanda yer almakla birlikte, imar planında Konut Dışı Çalışma Alanında Kısmen Yol Alanında kaldığı görülmektedir. Taşınmaz düz bir zemine sahip olup, imar yoluna cephelidir. Taşınmazın çevresinde genel olarak zeytinlik nitelikli tarım arazileri ile 1 adet Benzinlik, zeytinyağı ve şarap üretim işletmeleri ile yer almaktadır. Taşınmazın Mahalle merkezine mesafesi 600m, İlçe merkezine 13,5km kıyıya ise 500m dir.
Taşınmazın Değeri: RaporunTaşınmazın Mevcut Durumu ve Genel Değerlendirme başlıklı bölümünde ifade edilen konum, çevresel özellikler, kullanım amacı, imar, yol, manzara bilgisi, kamu hizmetlerinden yararlanma durumu; Olumlu ve olumsuz veriler ile piyasadaki serbest alım satım rayiçleri dikkate alınmak suretiyle keşif tarihi itibari ile metrekaresi 3.000,00TL den, 3.000,00TL*662,21m2 = 1.986.630,00TL olarak bilirkişi heyeti tarafındantakdir edilmiştir.
SONUÇ: Yukarıda ayrıntılı biçimde açıklanan hususlar göz önünde bulundurularak;
1-) Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Mürefte Mahallesi 320 ada 75 parselin değeri; 1.986.630,00TL dir.
Borçlu M.....Ö....: Hamdi Oğlu hissesine(1/1) düşecek tutar; 1.986.630,00TL olacağı kanaatine bilirkişi heyeti tarafından rapor edilmiştir.
İş bu satış ilanı ilgililerin tapu kaydında yazılı adreslerine teblige gönderilmiş ancak adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri tapuda ve mernis sisteminde kayıtlı olmayanlar içinde tebligat yapılamaması halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Adresi : Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Mürefte Mahallesi 320 Ada 75 Parsel Şarköy / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 662,21 m² - Arsa Payı : tam - İmar Durumu :Var
Kıymeti : 1.986.630,00 TL -KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın takyidat raporunda " Malik bizzat gelmeden tasarruf işlemi yapılamaz" beyanı vardır.
Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 14:00

06/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02028317