T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N

ESAS NO : 2022/286 Esas

KARAR NO : 2023/777Karar

SANIK : MEGI KASRADZE, Tariek ve Marina oğlu, 15/12/1978 RUSTAVI doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 28/11/2014

SUÇ YERİ : ARTVİN/HOPA

KARAR TARİHİ : 19/09/2023

H Ü K Ü M :
1-Sanık Megi Kasradze'nin sübut bulan resmi belgede sahtecilik eylemine uyanTCK. nun 204/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, sanığın amaç ve saiki dikkate alınarak taktiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, pişmanlık göstermesi cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK.nun 62/1 maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen cezadan başkaca artırım yada indirim yapılmasına yer olmadığına,

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, kişilik özellikleri ile duruşmada gözlemlenen tutum ve davranışlarına göre ileride yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması nedeniyle CMK 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

CMK 231/8maddesi uyarınca herhangi bir yükümlülük belirlenmeden 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına,

CMK 231/10maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediğitakdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düşürülmesine karar verileceği hususunun sanığa İHTARATINA, (ihtar edilemedi)

CMK 231/11maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA, (ihtar edilemedi)

Sanık hakkında hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verildiğinden CMK 231/7 maddesi uyarınca TCK 50 (kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi) ve 51. (hapis cezasının ertelenmesi) maddelerinin uygulanmalarına yer olmadığına,

Tekirdağ adli emanetinin 2015/77 sırasında bulunan giriş çıkış işlemformunun delil olarak dosyada saklanmasına,
Karar kesinleştiğinde bir suretinin 5320 sy 16. Maddesi uyarınca soruşturma aşamasında görev yapan kolluk birimine gönderilmesine,

Yargılama nedeniyle yapılan 1 müzekkere gideri 32,30 TL nin sanıktan tahsiline,

Dair sanığın yokluğunda, C. Savcısının huzurunda CMK 231/12 ve 268 maddeleri uyarınca sanık yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize veya başka bir yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilip hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması sureti ile Tekirdağ Ağır Ceza mahkemesi nezdindeitiraz yolu açık olarak verilen karar açık oturumda okundu anlatıldı.

İşbu karar metni 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince resmi gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağını ilan olunur. 17/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01987160