TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

33 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/170971
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : 100.YIL MAH. HÜSEYİN MUMCUOĞLU CADDESİ NO:37/A 59100 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 02822582258 - 2822582296
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 33 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüze Bağlı Çerkezköy DH, Çorlu ADSM, Çorlu DH, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Hayrabolu DH, Kapaklı DH, Malkara DH, MarmaraEreğlisi DH, Muratlı DH, Saray DH, Şarköy DH ve Tekirdağ DH'leri için 33 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Müdürlüğümüze Bağlı Çerkezköy Devlet Hastanesi, Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Çorlu Devlet Hastanesi, Tekirdağ Dr.İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Hayrabolu Devlet Hastanesi, Kapaklı Devlet Hastanesi, Malkara Devlet Hastanesi, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi, Muratlı Devlet Hastanesi, Saray Devlet Hastanesi, Şarköy Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Devlet Hastanesi Depolarına
ç) Süresi/teslim tarihi : 1-Sağlık Tesislerinin( Müdürlüğümüze Bağlı Çerkezköy Devlet Hastanesi, Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Çorlu Devlet Hastanesi, Tekirdağ Dr.İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Hayrabolu Devlet Hastanesi, Kapaklı Devlet Hastanesi, Malkara Devlet Hastanesi, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi, Muratlı Devlet Hastanesi, Saray Devlet Hastanesi, Şarköy Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Devlet Hastanesi Depolarının) yazılı talepleri doğrultusunda firmalardan sözleşme süresince ihtiyaca binaen peyder pey olacak şekilde sipariş talep edilecektir. Yüklenici sağlık tesislerine sipariş yöntemini ve bildirim numarası veya mail adresini yazılı bildirecektir. Sipariş evraklarının firmanın eline ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malzeme teslimatının yapılması gerekmektedir. 2-Ürünlerinin teslimatları, ilgili depo sorumluları aksini talep etmediği sürece mesai başlama saatinden 1 saat sonra ve mesai bitiminden 2 saat öncesine kadar teslim alınır. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında teslimat kabul edilmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü 4. kat Merkezi Satınalma Birimi - Toplantı Salonu 100.Yıl Mahallesi Hüseyin Mumcuoğlu Cad. No:37/A Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
UBB/ÜTS kaydı zorunluluğu bulunan ürünlere teklif verecek firmalar İl Sağlık Müdürlükleri tarafından verilen ''Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi'' ni vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünler İçin;
1- İstekli firmaların (TİTUBB/UBB)/ÜTS) sistemine ait kayıt belgeleri,
2- Teklif edilen ürünlerin (TİTUBB/UBB)/ÜTS) sistemine ait kayıt belgeleri.
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsam dışındaki Ürünler İçin;
Kapsam dışı beyanı
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Her bir kalem için bu İdari Şartnamenin 7.7.1. maddesinde belirtilen şekilde 2 (iki) adet numune verecektir.     
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Veya Özel Sektörde Yapılan her türlü Tıbbi Sarf Malzeme satış işleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01994617