ÇORLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

YENİ PARKLARIN YAPIMI VE MEVCUT PARKLARIN TADİLATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/522986
1-İdarenin
a) Adı : ÇORLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : HAVUZLAR MAHALLESİ YÜKSEL SOKAĞI NO:5 59860 ÇORLU/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2826847781 - 2826847563
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : YENİ PARKLARIN YAPIMI VE MEVCUT PARKLARIN TADİLATI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 247 adet iş kalemi ile çocuk oyun parklarında, yürüyüş yolları, basketbol ve futbol sahaları, panel çitler, zemin platform işleri, hafriyat işleri ve parkların alt yapı işlerinden oluşan yeni parkların yapımı ve mevcut parkların tadilatı yapım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çorlu İlçe Sınırları Dahili
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorlu Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü (İdari Bina) Havuzlar Mahallesi Yüksel Sokağı no:5 Çorlu/Tekirdağ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A/XVIII.Grup Saha İşleri veya  B/III. Grup Bina İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı Açıklama
İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A.Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması Kalite ve Teknik Değer Niteliği Puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. A.2.1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlamasına ait iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. PUANLAMA TABLOSU Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Puanı 1 İNŞ.005 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) M3 1 Puan 2 İNŞ.006 Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması M3 1 Puan 3 İNŞ.007 Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması M3 1 Puan 4 İNŞ.008 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) M3 1 Puan 5 İNŞ.009 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) M3 1 Puan 6 İNŞ.010 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) TON 1 Puan 7 İNŞ.011 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması TON 1 Puan 8 İNŞ.012 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. TON 1 Puan 9 İNŞ.015 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması M2 1 Puan 10 İNŞ.021 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması M2 1 Puan 11 İNŞ.027 Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması M2 1 Puan 12 İNŞ.028 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) M2 1 Puan 13 İNŞ.029 (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) M2 1 Puan 14 İNŞ.030 (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) M2 1 Puan 15 İNŞ.036 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması KG 1 Puan 16 İNŞ.045 WASHBETON İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI M2 1 Puan 17 İNŞ.050 KAYRAK TAŞI İLE (H=4-6 CM) DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI M2 1 Puan 18 İNŞ.053 PERDAH (HELİKOPTER) MAKİNESİ (9 HP) (TEPSİSİ, 4'LÜ BIÇAĞI VB. DAHİL KOMPLE)YAPILMASI M2 1 Puan 19 İNŞ.055 ÇEVRE TEL ÇİTİ YAPILMASI M2 1 Puan 20 İNŞ.056 KALE ÜZERİ POTA TEMİNİ VE MONTAJI AD 1 Puan 21 İNŞ.057 TEK DİREK BORULU POTA TEMİNİ VE MONTAJI AD 1 Puan 22 İNŞ.058 SPOR SAHASI AKRİLİK KAPLAMA YAPILMASI M2 1 Puan 23 İNŞ.060 SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ PANEL ÇİT YAPILMASI M2 1 Puan 24 İNŞ.061 PLASTİK KAPLI GALVANİZLİ TEL ÇİT YAPILMASI M2 1 Puan 25 İNŞ.076 KAZI VE MOLOZ NAKLİ M3 1 Puan 26 İNŞ.082 KUMLAMALI KÜPTAŞ (BEGONİT) DÖŞENMESİ M2 1 Puan 27 İNŞ.084 Doğal Taşlarla Peyzaj Uygulaması Yapılması TON 1 Puan 28 İNŞ.085 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) M3 1 Puan 29 İNŞ.086 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) M3 1 Puan 30 İNŞ.088 KÖPRÜ VE İSKELE YAPILMASI (AHŞAP) M3 1 Puan 31 İNŞ.091 2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması M2 1 Puan 32 İNŞ.092 Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması M2 1 Puan 33 İNŞ.094 BEGONİT BORDÜR DÖŞEME YAPILMASI MT 1 Puan 34 TES.001 63mm PN-10 Boru (siyah) Temini Ve Montajı MT 1 Puan 35 TES.002 32mm PN-10 Boru (siyah) Temini Ve Montajı MT 1 Puan 36 TES.003 20mm PN-10 Boru (mavi) Temini Ve Montajı MT 1 Puan 37 TES.004 5000 Rotor Fıskiye Temini Ve Montajı AD 1 Puan 38 TES.005 3500 Rotor Fıskiye Temini Ve Montajı AD 1 Puan 39 TES.015 2 İstasyonlu Zaman Saati Temini Ve Montajı AD 1 Puan 40 TES.021 90mm PN-16 Boru (siyah) Temini Ve Montajı MT 1 Puan 41 TES.062 Akıllı Sulama Kontrol Cihazı AD 1 Puan 42 ELK.001 8 Metre 3 Kollu Aydınlatma Direği Temini ve Montajı AD 1 Puan 43 ELK.007 5x6 NYY Kablonun Temini ve Montajı MT 1 Puan 44 ELK.008 4x6 NYY Kablo Temini ve Montajı MT 1 Puan 45 ELK.013 3x95+50 NAYY Kablo Temini Ve Montajı MT 1 Puan 46 ELK.015 4x16 Nyy Kablo Temini Ve Montajı MT 1 Puan 47 ELK.021 4x2,5 Ttr Kablo Temini Ve Montajı MT 1 Puan 48 ELK.029 50'lik Koruge Boru Temini Ve Montajı MT 1 Puan 49 ELK.030 75'lik Koruge Boru Temini Ve Montajı MT 1 Puan 50 ELK.045 Kompozit Ek Odası 48,5x48,5 A15 Sınıf Temini Ve Montajı AD 1 Puan Toplam 50 Puan A.2.2. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, %90 - %110 aralığın dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02022764