YOL VE İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILINDA ÇORLU BELEDİYESİ SORUMLULUK ALANLARI İÇERİSİNDE İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE YOLLARIN TAMİR, BAKIM - ONARIMI VE İLÇE MÜCAVİR ALANI İÇERİSİNDEKİ MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/508498
1-İdarenin
a) Adı : ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : REŞADİYE MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI SALİH OMURTAK CADDESİ NO:139 59860 ÇORLU/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2826847546 - 2826847563
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : 2024 YILINDA ÇORLU BELEDİYESİ SORUMLULUK ALANLARI İÇERİSİNDE İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE YOLLARIN TAMİR, BAKIM - ONARIMI VE İLÇE MÜCAVİR ALANI İÇERİSİNDEKİ MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 36000 m2 Beton Parke Taşı, 1000 m2 Fırçalı Beton Kaldırım, 1000 m2 Baskı Beton, 550 Adet Sınır Elemanı, 2000 m2 Betonarme Kalıbı, 1950 m2 Küp Taş, 1000 m2 Granit Plak Taş, 6800 mt Beton Bordür, 4000 mt Oluk Taş, 650 mt Granit Bordür, 600 mt Granit Oluk, 2200 mt Beton Sınır Elemanı, 100 m2 Hissedilebilir Yüzey Taşı ve bina inşaat İşlerini kapsayan toplamda 113 iş kaleminden oluşan yapım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çorlu Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde yer alan ihtiyaç duyulan yaya ve araç yolları ile ilçe mücavir alanı içerisindeki muhtelif inşaatlar.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.05.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği'nde yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ - V. Grup:KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı + Üstyapı) veya (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ - III.Grup: Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı Açıklama
İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği
Mimarlık Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
İşin Adı : 2024 Yılında Çorlu Belediyesi Sorumluluk Alanları İçerisinde İhtiyaç Duyulan Yaya ve Yolların Tamir, Bakım - Onarımı ve İlçe Mücavir Alanı İçerisindeki Muhtelif İnşaat İşleri Yapım İşi Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A. Değerlendirme Teklif Fiyatı ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 62 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 62 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 62) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı ifade eder. A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması Kalite ve Teknik Değer Niteliği Puanlaması 38 tam puan üzerinden yapılacaktır. A.2.1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlaması 38 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlamasına ait iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Poz No - Poz Tanımı - Birimi - Verilecek Puan 15.150.1005 "Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)" M3 1 Puan 15.150.1005/Pmpsz "Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil, pompa hariç)" M3 1 Puan 15.150.1006 "Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)" M3 1 Puan 15.150.1006/Pmpsz "Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil, poma hariç)" M3 1 Puan 15.160.1003/Ö "Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliyeler dahildir )" TON 1 Puan 15.160.1004/Ö "Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. (Nakliyeler dahildir )" TON 1 Puan 15.180.1003 "Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması" M2 2 Puan 15.220.1004/Ö "135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması (Nakliyeler dahildir )" M2 1 Puan 15.250.1101/7.5cm "7.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması (Nakliyeler dahildir )" M2 1 Puan 15.275.1101/Ö "250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) (Nakliyeler dahildir)" M2 1 Puan 15.275.1102/Ö "200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) (Nakliyeler dahildir)" M2 1 Puan 15.280.1009 "Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere)" M2 1 Puan 15.300.1001/Ö "Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) ( Nakliyeler dahildir )" M2 1 Puan 15.305.1004 "Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)" M2 1 Puan 15.341.1021 "5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)" M2 1 Puan FEN/DŞM/BTN.100 "20x20 CM C 20/25 BASINÇ DAYANIMINA SAHİP BETON YAYA KALDIRIM BORDÜRÜ YAPILMASI (Zemin Kazı+Tesviye+Sıkıştırma+Malzeme+Yüzey Sertleştirici+Fiber Donatı+Çelik Mala ile Tesviye+Çimento Bedeli+Kazıdan Çıkan Malzemenin Nakli, İşçilik Nakliye Dah " MT 1 Puan FEN/DŞM/BTN.101 "FIRÇALI BETON İLE KALDIRIM DÖŞEMESİ YAPILMASI (C25/30 BETON MALZEMESİ İLE) (Zemin Kazı+Tesviye+Sıkıştırma+Malzeme+Fiber Donatı+Yüzey Sertleştirici+Çelik Mala ile Tesviye+Fırça Çekilmesi+Çimento Bedeli+Kazıdan Çıkan Malzemenin Nakli, İşçilik" M2 1 Puan FEN/DŞM/BTN.102 "C25/30 BETON MALZEMESİ İLE BASKI BETON İLE DÖŞEME YAPILMASI (Zemin Kazı+Tesviye+Sıkıştırma+Malzeme+Fiber Donatı+Yüzey Sertleştirici+Çelik Mala ile Tesviye+Baskı Yapılması+Çimento Bedeli+Kazıdan Çıkan Malzemenin Nakli, İşçilik Nakliye Dahil)" M2 1 Puan FEN/TMRT/BTN.012 "İDARE MALI 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE HER RENK VE EBATTA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE 50 M² 'YE (DAHİL) KADAR OLAN TAMİRAT KAPLAMASI YAPILMASI (Makine ile kaldırım sökülmesi+sert zemin kazılması+taş tozu serilmesi+sıkıştırılm" M2 3 Puan FEN/TMRT/BTN.013 "İDARE MALI 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE HER RENK VE EBATTA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE 50 M² 'YE (DAHİL) KADAR OLAN TAMİRAT KAPLAMASI YAPILMASI (Makine ile kaldırım sökülmesi+sert zemin kazılması+taş tozu serilmesi+sıkıştırılma" M2 3 Puan FEN/TMRT/BTN.014 "İDARE MALI 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE HER RENK VE EBATTA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE 50 M² 'DEN FAZLA TAMİRAT KAPLAMASI YAPILMASI (Makine ile kaldırım sökülmesi+sert zemin kazılması+taş tozu serilmesi+sıkıştırılması+döşeme+na" M2 2 Puan FEN/TMRT/BTN.015 "İDARE MALI 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE HER RENK VE EBATTA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE 50 M² 'DEN FAZLA TAMİRAT KAPLAMASI YAPILMASI (Makine ile kaldırım sökülmesi+sert zemin kazılması+taş tozu serilmesi+sıkıştırılması+döşeme+na" M2 2 Puan FEN/TMRT/BTN.016 "İDARE MALI 50x20x10 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR TAMİRATI YAPILMASI (Makine ile bordür sökülmesi+zeminin sıkıştırılması+döşeme+nakliye+forklift veya çatallı backhoe loder ile yükleme-boşaltma +yastık betonu+ des" MT 1 Puan FEN/TMRT/BTN.017 "İDARE MALI 75x30x15 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR TAMİRATI YAPILMASI (Makine ile bordür sökülmesi+zeminin sıkıştırılması+döşeme+nakliye+forklift veya çatallı backhoe loder ile yükleme-boşaltma +yastık betonu+ des" MT 1 Puan FEN/TMRT/BTN.018 "İDARE MALI 30x10xSERBEST BOY CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON OLUK TAMİRATI YAPILMASI (Makine ile bordür sökülmesi+zeminin sıkıştırılması+döşeme+nakliye+forklift veya çatallı backhoe loder ile yükleme-boşaltma+" MT 1 Puan FEN/TMRT/BTN.019 "İDARE MALI 40x50x17 CM BOYUTLARINDA C 35 SINIFI BETON DAYANIMINA SAHİP BUHAR KÜRLÜ KENDİNDEN İÇ OLUKLU YAŞ DÖKÜM BORDÜR SINIR ELEMANI TAMİRATI YAPILMASI (Makine ile bordür sökülmesi+zeminin sıkıştırılması+malzeme+döşeme+nakliye+forklift vey" MT 1 Puan FEN/TMRT/BZLT.001 "8x10x10 CM DOĞAL KIRMA BAZALT KÜP TAŞ (TS EN 1342) İLE TAMİRAT KAPLAMASI YAPILMASI (Malzeme+döşeme+nakliye+yükleme-boşaltma+sıkıştırma +derz aralıklarının taş tozu serilip yedirilmesi dahil+eski taşların istif ve nakli, taştozu nakli dahil)" M2 1 Puan FEN/TMRT/GRNT.003 "4x30x30 CM GRANİT HAM PLAK TAŞ İLE TAMİRAT KAPLAMASI YAPILMASI (Malzeme+döşeme+nakliye+forklift veya çatallı backhoe loder ile yükleme-boşaltma +400 dozlu çimento harcı ile yapıştırılması+derz birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento şerbeti i" M2 1 Puan KGM/51.105/B/3.00m "3.0 MT UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ TRAFİK DİREĞİ (2 1/2" ø65 ORTALAMA DIŞ ÇAPA SAHİP) İMALİ VE MONTAJI" AD 1 Puan KGM/51.105/B/3.50m "3.5 MT UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ TRAFİK DİREĞİ (2 1/2" ø65 ORTALAMA DIŞ ÇAPA SAHİP) İMALİ VE MONTAJI" AD 1 Puan N.0405B/2024 "Mevcut Rögar Kapağı ve Izgaraların Çimento Esaslı Döküm Harcı (Grout) (TS EN 1504-3) İle Kilittaşı veya Kaldırım Üst Kotuna Getirilmesi" AD 1 Puan TOPLAM 38 PUAN A.2.2. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, %90 - %110 aralığın dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02021595